Zawiadomienie o obradach XXIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 30 maja 2012 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 maja 2012 roku o godzinie 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XXIII sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad: XXI i XXII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady oraz z wykonania uchwał.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok,
b) informacja Burmistrza Koronowa dotycząca wykonania zadań inwestycyjnych w 2011 roku,
c) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2011 r.,
d) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Koronowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
e) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo według stanu na dzień 31.12.2011 r.,
f) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za 2011 rok,
g) dyskusja.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koronowa za 2011 rok:
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2011 rok,
b) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2011 rok,
c) dyskusja.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Koronowo.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie wykupu gruntów na terenie gminy Koronowo.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany gruntów na terenie gminy Koronowo.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany gruntów na terenie miasta i gminy Koronowo.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na terenie miasta i gminy Koronowo.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Koronowo z zakresu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
16. Składanie interpelacji.
17. Zapytania, wnioski i informacje.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Gibaszka na działalność Burmistrza Koronowa.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani Marianny Frątczak na działania Burmistrza Koronowa.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie.
21. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
22. Zamknięcie obrad XXIII sesji.

Koronowo, dnia 17 maja 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (18 maja 2012)
Opublikował: Adela Rojek (18 maja 2012, 10:16:07)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1192