Zawiadomienie o obradach XIX sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 29 lutego 2012 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 lutego 2012 roku o godzinie 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XIX sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Wręczenie Panu Arturowi Szudrowicz listu gratulacyjnego za osiągnięcia sportowe.
 8. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz bezrobociu na terenie Gminy Koronowo.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2012-2020.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012.
 11. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Gminy Koronowo w roku 2012.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Koronowo a Gminą Pruszcz w zakresie refundowania przez Gminę Koronowo na rzecz Gminy Pruszcz kosztów ponoszonych przez Gminę Pruszcz na dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo a uczęszczających do oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum w Serocku.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości położonych na terenie gminy Koronowo.
 16. Składanie interpelacji.
 17. Zapytania, wnioski i informacje.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu zapobiegającemu bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo’’.
 19. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie obrad XIX sesji.

Koronowo, dnia 16 lutego 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (16 lutego 2012)
Opublikował: Adela Rojek (16 lutego 2012, 12:31:20)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1037