Zawiadomienie o obradach XVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 29.12.2011 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2011 roku o godzinie 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XVI sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami rady.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Wręczenie Burmistrzowi Koronowa podziękowania za wsparcie akcji „Szlakiem ośmiu kropli nadziei”.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2011-2020.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2012-2020:
a) odczytanie autopoprawki Burmistrza Koronowa,
b) odczytanie projektu uchwały,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2012-2020,
d) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej,
e) dyskusja nad projektem uchwały,
f) głosowanie nad projektem uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012:
a) odczytanie autopoprawki Burmistrza Koronowa,
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu i deficycie budżetu,
d) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej,
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
14. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Koronowie na 2012 rok.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie na 2012 rok.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie na 2012 rok.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie na 2012 rok.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie na 2012 rok.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie na 2011 rok.
20. Składanie interpelacji.
21. Zapytania, wnioski i informacje.
22. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Koronowie.
23. Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
24. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
25. Zamknięcie obrad XVI sesji.

Koronowo, dnia 13 grudnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (13 grudnia 2011)
Opublikował: Adela Rojek (14 grudnia 2011, 09:37:30)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (2 stycznia 2012, 14:17:34)
Zmieniono: zmieniono datę sesji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2808