Zawiadomienie o obradach XV sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 30 listopada 2011 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2011 roku o godzinie 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XV sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2011-2020.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania składników majątkowych gminnej instytucji kultury - Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Koronowie.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości przez gminę Koronowo.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy Torach" położonego w Koronowie, gm. Koronowo.
 16. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Koronowo na lata 2012-2016.
 17. Składanie interpelacji.
 18. Zapytania, wnioski i informacje.
 19. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie i informacja o przygotowaniu Zakładu do sezonu zimowego.
 20. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Koronowa na lata 2009 - 2015: przedstawienie raportów z realizacji w latach 2009 oraz 2010.
 21. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 22. Zamknięcie obrad XV sesji.

Koronowo, dnia 17 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (17 listopada 2011)
Opublikował: Adela Rojek (17 listopada 2011, 12:02:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1299