Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 25.05.2011 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 maja 2011 roku o godzinie 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad IX sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad: VII i VIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami rady.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok,
b) informacja Burmistrza Koronowa dotycząca wykonania zadań inwestycyjnych w 2010 roku,
c) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2010 r.
d) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Koronowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
e) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo według stanu na dzień 31.12.2010 r.,
f) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za 2010 rok,
g) dyskusja.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koronowa za 2010 rok:
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2010 rok,
b) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2010 rok,
c) dyskusja. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2011-2020.
11. Składanie interpelacji.
12. Zapytania, wnioski i informacje.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/456/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia składki Gminy Koronowo dla Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”.
14. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad IX sesji.

Koronowo, dnia 6 maja 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (9 maja 2011)
Opublikował: Adela Rojek (9 maja 2011, 10:08:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1901