Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 26 stycznia 2011 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 stycznia 2011 roku o godzinie 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek obrad IV sesji:

 1. Otwarcie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad IV sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad IV sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 6. Przyjęcie protokołu z obrad: II i III sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości położonych na terenie miasta Koronowa.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości położonych na terenie miasta Koronowa.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze miasta i gminy Koronowa oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Koronowo a Gminą Pruszcz w zakresie refundowania przez Gminę Koronowo na rzecz Gminy Pruszcz kosztów ponoszonych przez Gminę Pruszcz na dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo a uczęszczających do oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum w Serocku.
 13. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Koronowie na 2011 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie na 2011 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie na 2011 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie na 2011 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie na 2011 rok.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie na 2011 rok.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.
 20. Składanie interpelacji.
 21. Zapytania, wnioski i informacje.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na rok 2011.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Koronowo na lata 2011 – 2015.
 24. Sprawozdanie z działalności za 2010 r. Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.
 25. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 26. Zamknięcie obrad IV sesji.

Koronowo, dnia 14 stycznia 2011 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (14 stycznia 2011)
Opublikował: Adela Rojek (14 stycznia 2011, 12:19:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1102