Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w Sprawie RGGiOŚ-7624/46/09

OBWIESZCZENIE
zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie z treścią art. 74, ust. 3, art. 63, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie dla ulic Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna i Słoneczna na dz. nr 1096, 1118/4, 1123, 1126/5, 1127/5, 1127/7, 1127/11, 1128, 1433/5, 1434, 1588/3, 1589, 475/9, obręb geodezyjny Koronowo. Burmistrz Koronowa wydał postanowienie znak: RGGiOŚ-7624/46/09,
że dla realizacji powyższego przedsięwzięcia nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Strony postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie mogą zapoznać się z treścią postanowienia, w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, (pok. nr 1 stanowisko ds. ochrony środowiska, nr tel. 052 382 64 41).

Z up. BURMISTRZA
/-/ Leszek Czerkawski
Zastępca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (15 lutego 2010)
Opublikował: Maciej Nawrocki (15 lutego 2010, 15:17:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1479