ZP.261.1.2017

Ogłoszenie nr 36370 - 2017 z dnia 2017-03-03 r.
Koronowo: Dostawę energii elektrycznej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 131386100000, ul. Al. Wolności  4, 86-010   Koronowo, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5860400, faks 523 822 562, e-mail zamowienia-publiczne@zgkim.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego 100% udziału gminy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawę energii elektrycznej
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o. w organizacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z póź. zm.). Dostawa energii elektrycznej czynnej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Enea Operator sp. z o. o. na obszarze którego znajdują się miejsca dostarczania energii elektrycznej oraz zgodnie z umowami dystrybucji sprzedaży usług energii elektrycznej wraz z późniejszymi zmianami dotyczącymi zasad zmiany sprzedawcy. 3.2. Dostawa energii elektrycznej czynnej dotyczy 64 punktów odbioru na terenie miasta i gminy Koronowo: 1 pkt. odbioru w taryfie C 22A 4 pkt. odbioru w taryfie C 21 2 pkt. odbioru w taryfie C 12B 3 pkt. odbioru w taryfie C 12A 1 pkt. odbioru w taryfie B 23 53 pkt. odbioru w taryfie C 11
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/02/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT158368.48
Waluta ZŁ
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
ENERGIA POLSKA SP. Z O. O.,  ,  ul. Kasztanowa 5,  53-125,  Wrocław,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 194793.23
Oferta z najniższą ceną/kosztem 194793.23
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 194793.23
Waluta: ZŁ
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. Art. 67 ust. 1 pkt 3  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp – Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Likwidacja zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie” i zawiązanie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga od zamawiającego założenia nowego „profilu zamawiającego” w Biuletynie Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia procedury przetargowej, co na chwilę obecną ze względu na obowiązek sprawozdawczy zakładu budżetowego jest niemożliwe. Ponadto nie został powołany Zarząd spółki oraz nie są znane dokumenty strategiczne i plan finansowy na 2017 r.

Pełnomocnik
Adam Keskrawiec

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (3 marca 2017)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (3 marca 2017, 12:54:01)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 435