OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNYM pn. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Dziedzinek –Mąkowarsko.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNYM
pn.
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych
Dziedzinek –Mąkowarsko.


Numer ogłoszenia w BZP: 173679 - 2016; data zamieszczenia: 04.08.2016
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznychnumer ogłoszenia w BZP: 112099 - 2016r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Dziedzinek -Mąkowarsko.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej
do gruntów rolnych Dziedzinek - Mąkowarsko w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,995 km.
w obrębie geodezyjnym: Mąkowarsko działki nr 536/107 i 475.
1. Zakres inwestycji :
- Przebudowa drogi od km 0+000 km do 0+995,00km.
Projektowana jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego, realizowana dwuwarstwowo o szerokości 5,0 m na odcinku od km 0+000 do km 0+312,70, o szerokości od 5,0m do 3,5m na odcinku od km 0+312,70 do km 0+337,70 (zmiana szerokości jezdni) i o szerokości 3,5m na odcinku od km 0+337,70 do km 0+995,00, z obustronnymi poboczami po 0,75m wykonanymi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Spadki jezdni - poprzeczne. Konstrukcja nawierzchni jezdni wg projektu budowlanego.
- Wykonanie zjazdów do posesji o nawierzchni z betonu asfaltowego. Szerokości i długości oraz łuki zjazdów - wg projektu budowlanego.
- Wykonanie krawężnika betonowego 15x30x100, wystawionego na 12cm, ustawionego na podsypce cement. - piaskowej o grub. 5cm i ławie betonowej C12/15 z oporem, po lewej stronie jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+040,60.
- Zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi - rura AROT o średnicy 160mm.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.27.10-5, 45.23.30.00-9, 45.23.31.00-0, 45.23.31.20-6, 45.23.32.90-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:: Zadanie dofinansowywane jest z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Skanska S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1455047,42 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 698.740,16 zł.
Oferta z najniższą ceną: 698.740,16 zł / Oferta z najwyższą ceną: 788.322,60 zł
Waluta: PLN .
                                                                           Burmistrz Koronowo
                                                                                                   Stanisław Gliszczyński

 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (4 sierpnia 2016)
Opublikował: Elżbieta Szalska (4 sierpnia 2016, 13:57:02)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 480