Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Dziedzinek – Mąkowarsko.


IPP-ZP.271.9.3.2016                                                      Koronowo, 2016-07-28
 
             
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Dziedzinek – Mąkowarsko.
              Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2015, poz. 2164. , wybrano  ofertę złożoną przez:
Skanska S.A.   ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsze w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj. cena 95%, okres gwarancji i rękojmi – 5 %.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty
oraz przedstawiam przyznaną punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy Punktacja w kryterium cena Punktacja w kryterium okres  rękojmi Łączna punktacja 
1.
  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza 84,205
89,20 
2.
Konsorcjum firm: Lider: P.U.H. REDON Andrzej Trudziński
ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło
Partner: REDON Nakło Sp. z o.o.
ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło
87,52 5
92,52
3.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie
89,435
94,43

4.  
Skanska S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

95
5
100

          Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, bowiem w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy.

                                                                                 Burmistrz Koronowa
                                                                                Stanisław Gliszczyński

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (28 lipca 2016)
Opublikował: Elżbieta Szalska (28 lipca 2016, 11:34:08)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 382