Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Koronowo, dnia 15-03-2007
 
 ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH  OFERTY
oraz
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE
 
 
            Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą            w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego           w trybie zapytania o cenę sporządzenie wycen nieruchomości  na terenie gminy Koronowo w 2007 r. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.          z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako ofert najkorzystniejszych dla realizacji poszczególnych zadań tj. zawierających najniższe ceny:
Zadanie 1
Wykonanie wyceny nieruchomości – gruntu dla celów opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Biuro Projektowo-Usługowe UNITA
Ryszard Urbaniak
ul. M.Skłodowskiej-Curie 92/46
85-733 Bydgoszcz
Cena oferty : 11.500,00 zł brutto
 
Zadanie 2
Wykonanie wyceny nieruchomości – gruntu dla celów ustalenia opłaty adiacenckiej                 z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z wybudowaniem urządzenia infrastruktury technicznej.
IMMOBILIA  Joanna Grzesiak
ul. Kościuszki 3/6
85-079 Bydgoszcz
Cena oferty : 13.908,00 zł brutto
 
Zadanie 3
Wykonanie wyceny nieruchomości – gruntu dla celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem.
IMMOBILIA  Joanna Grzesiak
ul. Kościuszki 3/6
85-079 Bydgoszcz
Cena oferty : 17.324,00 zł brutto
 
Zadanie  4
Wykonanie wyceny działek niezabudowanych przeznaczonych do zbycia.
Biuro Projektowo-Usługowe UNITA
Ryszard Urbaniak
ul. M.Skłodowskiej-Curie 92/46
85-733 Bydgoszcz
Cena oferty  : 2.550,00 zł brutto
 
Zadanie 5
Wykonanie wyceny gruntów rolnych.
Biuro Projektowo-Usługowe UNITA
Ryszard Urbaniak
ul. M.Skłodowskiej-Curie 92/46
85-733 Bydgoszcz
Cena oferty : 1.950,00 zł brutto
 
Zadanie 6
Wycena gruntu do zmiany opłat rocznych wieczystego użytkowania.
IMMOBILIA  Joanna Grzesiak
ul. Kościuszki 3/6
85-079 Bydgoszcz
Cena oferty : 1.464,00 zł brutto
 
Zadanie 7
Wycena gruntu do określenia wartości celem sprzedaży oraz przekształcenia prawa  
użytkowania  wieczystego w prawo własności.
IMMOBILIA  Joanna Grzesiak
ul. Kościuszki 3/6
85-079 Bydgoszcz
Cena oferty : 2.928,00 zł brutto
 
Zadanie 8
Wycena nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży dotychczasowym  
 najemcom wraz z inwentaryzacją
Biuro Projektowo-Usługowe UNITA
Ryszard Urbaniak
ul. M.Skłodowskiej-Curie 92/46
85-733 Bydgoszcz
Cena oferty : 5.400,00 zł brutto
 
Zadanie 9
Wycena budynku z jednym lokalem mieszkalnym przeznaczonym do sprzedaży  
dotychczasowym najemcom wraz z wydzieloną działką.
Biuro Projektowo-Usługowe UNITA
Ryszard Urbaniak
ul. M.Skłodowskiej-Curie 92/46
85-733 Bydgoszcz
Cena oferty : 4.500,00 zł brutto
 
Zadanie 10
Wycena nieruchomości lokalowych do sprzedaży dotychczasowym najemcom
(bez inwentaryzacji),
 Biuro Projektowo-Usługowe UNITA
Ryszard Urbaniak
ul. M.Skłodowskiej-Curie 92/46
85-733 Bydgoszcz
Cena oferty : 4.300,00 zł brutto
 
 
Zadanie 11
Inwentaryzacja lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi
Biuro Projektowo-Usługowe UNITA
Ryszard Urbaniak
ul. M.Skłodowskiej-Curie 92/46
85-733 Bydgoszcz
Cena oferty : 4.000,00 zł brutto
 
Zadanie 12
Wycena budynków gospodarczych i garaży wraz z przynależnym gruntem
oraz inwentaryzacją.
Biuro Projektowo-Usługowe UNITA
Ryszard Urbaniak
ul. M.Skłodowskiej-Curie 92/46
85-733 Bydgoszcz
Cena oferty : 1.000,00 zł brutto
 
Zadanie 13
Wycena gruntów związanych z wydzielonymi nieruchomościami lokalowymi.
Biuro Projektowo-Usługowe UNITA
Ryszard Urbaniak
ul. M.Skłodowskiej-Curie 92/46
85-733 Bydgoszcz
Cena oferty :  900,00 zł brutto
 
Zadanie 14
Aktualizacja wycen z poprzedniego roku.
Biuro Projektowo-Usługowe UNITA
Ryszard Urbaniak
ul. M.Skłodowskiej-Curie 92/46
85-733 Bydgoszcz
Cena oferty : 2.500,00 zł brutto
 
              Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:
Oferta Wykonawcy – Rzeczoznawstwo Majątkowe Jan Leon Pankau z siedzibą w Tucholi przy  ul. Świeckiej 67, 89-500 Tuchola.
Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku z faktem, że Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, do dnia 14.03.2007 r. do godz. 15:30 nie uzupełnił swojej oferty  o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  wraz       z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3. ustawy Prawo zamówień publicznych.
                   

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Malinowska (15 marca 2007)
Opublikował: Elżbieta Malinowska (15 marca 2007, 14:43:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2924