OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno - etap III

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
pn.
Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno - etap III


Numer ogłoszenia w BZP: 75723 - 2016; data zamieszczenia: 08.06.2016
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
numer ogłoszenia w BZP: 42059 - 2016r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia..
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno - etap III.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno - etap III
Zakres zamówienia:
Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno - Etap III (odcinek Salno
- od km 5+600 do km 6+434,36).
W tym w szczególności:
Roboty przygotowawcze:
odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzaków, karczowanie pni, oczyszczenie terenu, wywóz materiałów z karczowania na składowisko wskazane przez Inwestora, mechaniczne usunięcie warstwy humusu wraz z wywozem na wysypisko, rozebranie nawierzchni z tłucznia, szlaki, piasku, humusu, oraz trylinki z istniejącego chodnika, rozebranie przepustów z rur betonowych i ścianek betonowych przepustów, wywóz gruzu na składowisko wyznaczone przez Inwestora
Roboty ziemne:
wykonanie wykopów, transport gruntu na składowisko Wykonawcy, formowanie i zagęszczanie nasypów (nasypy z liniowych robót i na zjazdach), plantowanie skarp, dna wykopów, korony nasypów.
Odwodnienie korpusu drogowego:
wykonanie wykopów z umocnieniem z pełnym umocnieniem pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami, zasypanie, wywóz nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy, montaż studni chłonnej z kręgów betonowych z obsypaniem kruszywem i ułożeniem geowłókniny, przejście przez ściany komór tuleją stalową, nawiercenie otworów w kręgach betonowych, wykonanie przykanalików z rur PCV, montaż studzienki ściekowej ulicznej betonowej z osadnikiem bez syfonu
Podbudowy (trasa główna, zjazdy):
profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, oczyszczenie warstw konstrukcyjnych, skropienie emulsją asfaltową, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.
Nawierzchnie:
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca (trasa główna), wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna (trasa główna, zjazdy) Frezowanie nawierzchni asfaltowej na włączeniach do dróg powiatowych
Roboty wykończeniowe:
humusowanie skarp z obsianiem przy gr. humusu 5 cm, umocnienie stromych skarp darniną, umocnienie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
Elementy ulic:
montaż oporników betonowych na ławach betonowych z oporem na podsypce na podsypce cementowo-piaskowej, montaż krawężników najazdowych betonowych na ławach betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej, ułożenie ścieku korytkowego otwartego szer. 50 cm na ławie z chudego betonu,
Inne roboty:
ułożenie rur ochronnych grubościennych dwudzielnych.
Roboty telekomunikacyjne:
zabezpieczenie rurami istniejącej sieci, demontaż istniejącej linii kablowej miedzianej podziemnej, budowę linii kablowej miedzianej podziemnej wraz z rurami ochronnymi, wykonaniem złączy i pomiarami zlecenie Netii S.A. nadzoru nad pracami budowlano-montażowymi w obrębie sieci teletechnicznej, zlecenie ORANGE POLSKA S.A. nadzoru nad pracami budowlano-montażowymi w obrębie sieci telekomunikacyjnej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.20-6, 45.23.31.40-2, 45.23.24.51-8, 45.23.32.22-1, 45.23.20.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony.
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
TRAKCJA PRKiI S.A., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 975046,98 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 484758,44
Oferta z najniższą ceną: 484758,44 zł/ Oferta z najwyższą ceną: 680000,00 zł
Waluta: PLN .
                                                                         Burmistrz Koronowa
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (8 czerwca 2016)
Opublikował: Elżbieta Szalska (8 czerwca 2016, 12:55:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 394