OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Przebudowa ul. Władysława Łokietka w Koronowie wraz z wymianą uzbrojenia technicznego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
pn.
Przebudowa ul. Władysława Łokietka w Koronowie wraz z wymianą uzbrojenia technicznego.

Numer ogłoszenia w BZP: 29643 - 2016; data zamieszczenia: 22.03.2016
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
- numer ogłoszenia w BZP: 17127 – 2016 r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Władysława Łokietka w Koronowie wraz z wymianą uzbrojenia technicznego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia:
Przebudowa ul. Władysława Łokietka w Koronowie wraz z wymianą uzbrojenia technicznego na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Bydgoskiej, polegająca na wykonaniu rozbiórek istniejących nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów i wykonaniu nowych nawierzchni, zabezpieczeniu istniejących sieci energetycznych, a także wykonaniu przebudowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z przyłączami.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
- odtworzenie trasy punktów wysokościowych,
- rozebranie krawężników, nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni z betonu i mieszanek mineralno-bitumicznych oraz podbudowy z kruszywa wraz z wywozem gruzu na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Aleje Wolności 4 w Koronowie,
- demontaż studni rewizyjnej oraz rurociągu betonowego kanalizacji sanitarnej,
- demontaż studzienek ściekowych,
- demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych oraz przyłączy wodociągowych,
- demontaż hydrantu podziemnego,
- wywóz i utylizacja materiałów po zdemontowanych rurociągach,
- zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniu wydanym przez ENEA Operator Sp. z o.o.,
- regulacja włazów kanalizacyjnych, zaworów, skrzynek, zasuw oraz hydrantów i wpustów deszczowych,
2) roboty ziemne:
- wykopy dla rurociągów, umocnienie ścian pionowych palami szalunkowymi stalowymi,
- dowóz piasku,
- zasypanie wykopów piaskiem i częściowo ziemią z wykopów, wywóz nadmiaru gruntu,
- demontaż i ponowny montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów,
- odwodnienie wykopów za pomocą zestawu igłofiltrów,
3) roboty sanitarne:
- budowa nowego wodociągu Ø 225 mm dł. 92,0 m wraz z przyłączami Ø 50 mm dł. 9,0 m oraz hydrantem DN 80 mm, oznakowanie trasy taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną z drutem sygnalizacyjnym,
- budowa nowej kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm dł. 77,50 m oraz studzienki 1200 mm,
- montaż studzienek ściekowych ulicznych Ø 500 mm,
4) roboty drogowe:
- wykorytowanie, wywóz gruntu, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod jezdnię, wjazdy i chodniki,
- wykonanie podbudowy pomocniczej,
- wykonanie nawierzchni jezdni o szer. 3,50 m (lokalnie 5,60 m) z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o szer. od 1,30m do 2,50m,
- ułożenie krawężników i obrzeży betonowych z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej,
5) Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu uzgodnionego przez odpowiednie organy, montaż tymczasowych znaków drogowych (należy zapewnić dojazd do ul. Bydgoskiej),
6) Wykonawcę obowiązuje pisemne powiadomienie o rozpoczęciu prac ENEA Operator
Sp. z o.o. z 14- dniowym wyprzedzeniem i zastosowanie się do wytycznych z protokołu
z narady koordynacyjnej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.40-2, 45.23.32.22-1, 45.23.13.00-8, 45.23.24.10-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.03.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Sprzętowo - Transportowy Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 420901,88 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 188324,27
Oferta z najniższą ceną: 188324,27 / Oferta z najwyższą ceną: 219875,50
Waluta: PLN .
                                                                                                               BURMISTRZ KORONOWA
                                                                                                                  Stanisław Gliszczyński

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (22 marca 2016)
Opublikował: Elżbieta Szalska (22 marca 2016, 14:16:28)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 399