OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Przebudowa ulic OM Kotomierska z budową sieci kanalizacji deszczowej w Koronowie - III etap


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
pn.
Przebudowa ulic OM Kotomierska z budową sieci kanalizacji deszczowej w Koronowie - III etap  


Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: numer ogłoszenia w BZP: 76769 - 2015r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3826400, faks 52 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulic OM Kotomierska z budową sieci kanalizacji deszczowej w Koronowie - III etap.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres robót:
1. Ulica Szosa Kotomierska (pas jezdni równoległy do ulicy) - zakres rzeczowy odcinka od ulicy Pogodnej km 3+019,60 do km 3+190,50:
a) nawierzchnia z kostki betonowej POLBRUK ze zjazdem na ulicę Szosa Kotomierska.
Zakres i przyjęta konstrukcja pieszo jezdni do realizacji:
- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1 111,73 m²
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm - 1 111,73 m²
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm - 1 111,73 m²
- wykonanie obramowania pieszo jezdni z krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22cm, układanych na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm, posadowionych na ławach betonowych z oporem - 357,40 mb
- wykonanie ustawienia oporników betonowych 12x25cm, na podsypce cem.- piaskowej grubości 5cm, posadowionych na ławach betonowych oporem z betonu C12/15 - 30,90 mb
b) kanalizacja deszczowa odwadniająca nawierzchnię ulicy dla zakresu określonego w punkcie 1.
- wykonanie kolektora deszczowego z rur PVC Ø 0,3m, łączonych na wcisk o długości - 155,00 mb
- ustawienie studni rewizyjnych żelbetowych Ø 1200mm - 3,00 szt.
- ułożenie przykanalików z rur kielichowych PCV Ø 0,20m - 4,50 mb
- montaż studzienek ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustami ulicznymi w ilości - 3,00 szt.
2. Ulica Słoneczna - zakres rzeczowy odcinka od ulicy Nadrzecznej do ulicy Strumykowej bez łuków:
a) nawierzchnia z kostki betonowej POLBRUK bez zjazdów i dojść do posesji.
Zakres i przyjęta konstrukcja pieszo jezdni do realizacji:
- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 743,10 m²
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm - 743,10 m²
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm - 743,10 m²
- wykonanie obramowania pieszo jezdni z krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22cm, układanych na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm, posadowionych na ławach betonowych z oporem - 247,70 mb
b) kanalizacja deszczowa odwadniająca nawierzchnię ulicy dla zakresu określonego w punkcie 1:
- wykonanie kolektora deszczowego z rur PVC Ø 0,3m, łączonych na wcisk o długości - 84,00 mb
- ustawienie studni rewizyjnych żelbetowych Ø 1200mm - 3,00 szt.
- ułożenie przykanalików z rur kielichowych PCV Ø 0,20m - 19,00 mb
- montaż studzienek ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustami ulicznymi w ilości - 6,00 szt.  
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.21.30-2.  

SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.07.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
P.W. SOLO Tomasz Koczyński, ul. Transportowa 12, 89-500 Tuchola, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 769231,34 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 306457,63
Oferta z najniższą ceną: 306457,63 / Oferta z najwyższą ceną: 529943,85
Waluta: PLN.


                                                           ZASTĘPCA BURMISTRZA KORONOWA


 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (6 lipca 2015)
Opublikował: Maria Klapczyńska (6 lipca 2015, 11:14:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 572