OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. PROWADZENIE OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY KORONOWO ORAZ PODLEGŁYCH GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
pn.
PROWADZENIE OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY KORONOWO ORAZ PODLEGŁYCH GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Numer ogłoszenia w BZP: 87897 - 2015; data zamieszczenia: 16.06.2015


Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia w BZP: 54747 - 2015r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PROWADZENIE OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY KORONOWO ORAZ PODLEGŁYCH GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Koronowo oraz podległych jednostek organizacyjnych:
- Urząd Miejski w Koronowie,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie,
- Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie,
- Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie,
- Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie,
- Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie,
2. Zakres przedmiotu zamówienia polega na:
1) otwarciu 8 rachunków podstawowych i 20 rachunków pomocniczych, w tym 2 rachunków wirtualnych;
2) prowadzeniu rachunków podstawowych i pomocniczych Gminy Koronowo oraz jednostek organizacyjnych, polegającym na:
- obsłudze wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych w placówce Banku (oddział, filia),
- realizacji rozliczeń bezgotówkowych (poleceń przelewów w systemie ELIXIR, czeków);
- przy czym od wpłat wnoszonych tytułem podatków lokalnych i wszelkich opłat wnoszonych na rzecz Gminy przez osoby fizyczne i prawne nie pobieranie żadnych prowizji i opłat.
3) sporządzaniu wyciągów bankowych z rachunków gminy i jednostek organizacyjnych;
4) w ramach umowy wykonawca powinien zapewnić:
a) przyjmowanie lokat jednodniowych (O/N), tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, trzymiesięcznych dla rachunków budżetu Gminy Koronowo;
b) automatyczne lokowanie wolnych środków na lokaty typu O/N, z tym że kwota środków pozostających na rachunku bankowym nie powinna być mniejsza niż 100.000,00 zł, a kwota lokat jest zaokrąglana do pełnych 10.000,00 zł;
c) udostępnianie kredytu krótkoterminowego na rachunku bieżącym do wysokości 500.000,00 zł;
d) zapewnienie usługi dokonywania czynności bankowych drogą elektroniczną, umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku;
e) zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych dla ok. 330 świadczeniobiorców miesięcznie w placówce (oddział, filia) zlokalizowanej na terenie miasta Koronowa;
f) Wykonawca musi posiadać w dniu składania ofert oddział lub filię oddziału na terenie miasta Koronowo;
g) Oddział (filia) banku prowadzącego rachunki bankowe Gminy Koronowo i podległych gminnych jednostek organizacyjnych powinien być otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00;
h) Bank prowadzący obsługę budżetu gminy i podległych gminnych jednostek organizacyjnych musi przyjmować zlecenia , co najmniej do godz. 11.00 (polecenia przelewu w systemie ELIXIR) lub w czasie rzeczywistym;
i) Bank prowadzący obsługę budżetu gminy i podległych jednostek organizacyjnych powinien posiadać odpowiednie pomieszczenia umożliwiające wypłatę świadczeń społecznych;
j) W ramach prowadzonego rachunku MGOPS Bank dokonywał będzie wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na następujących warunkach:
- terminy wypłat ustalane będą między Bankiem a Posiadaczem rachunku MGOPS
- podstawą wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych będą listy wypłat na określony dzień, sporządzone przez MGOPS w trzech egzemplarzach, z których 2 egzemplarze przeznaczone zostaną dla MGOPS a jeden egzemplarz dla Banku. Listy wypłat zawierające imię, nazwisko, numer i serię dokumentu tożsamości świadczeniobiorcy i kwotę do wypłaty, będą dostarczone do Banku na jeden dzień przed terminem wypłaty. Świadczenia nie podjęte w terminie, Bank może wypłacić do ostatniego dnia miesiąca w którym nastąpiła wypłata świadczenia, na podstawie danych z listy wystawiając dowody wypłat (KW) w trzech egzemplarzach.
- z tytułu wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych Bank nie będzie pobierał prowizji.
k) Wykonawca zapewni wypłatę gotówki i odprowadzanie gotówki w siedzibie Zamawiającego lub w jednostce organizacyjnej.
l) Zamawiający przewiduje wypłatę gotówki w siedzibie Zamawiającego lub w jednostce organizacyjnej. Zamawiający przez wypłatę gotówki i odprowadzanie gotówki rozumie konwój. Wypłata gotówki około 25 razy w skali miesiąca w godz. 8.00 - 9.30. Odprowadzanie gotówki w siedzibie zamawiającego codziennie w dni robocze, tj. poniedziałek, środa, czwartek godz. 15.00-15.30; wtorek godz. 16.30 -17.00; piątek godz. 13.30 -14.00.
3. W przypadku dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w imieniu Zamawiającego
w siedzibie Wykonawcy oraz podczas załatwiania innych spraw związanych z przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawca zapewni obsługę pracowników Zamawiającego poza kolejnością.
4. Szacunkowe dane dotyczące ilości operacji bankowych przez podmioty biorące udział
w zamówieniu określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ - oferta. Liczba operacji bankowych określona w załączniku nr 1, podana jest w przybliżeniu, wg wiedzy Zamawiającego na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania. Rzeczywista ilość operacji
i rachunków bankowych może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu w wyniku zmiany zakresu zadań Gminy Koronowo i jej jednostek organizacyjnych. 66.11.00.00-4, 66.11.20.00-8, 66.11.30.00-5.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4, 66.11.20.00-8, 66.11.30.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony.
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Bank Spółdzielczy w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 831341,64 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 266328,00
Oferta z najniższą ceną: 266328,00 / Oferta z najwyższą ceną: 266328,00
Waluta: PLN.
                                                                               BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (16 czerwca 2015)
Opublikował: Elżbieta Szalska (16 czerwca 2015, 11:55:26)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 646