OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.: Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz sieci kanalizacji deszczowej na OM Samociążek w Koronowie - III etap.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.:
Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz sieci kanalizacji deszczowej
na OM Samociążek w Koronowie - III etap.

Numer ogłoszenia w BZP: 85263 - 2015; data zamieszczenia: 11.06.2015
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia w BZP: 116360 – 2015 r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz sieci kanalizacji deszczowej na OM Samociążek w Koronowie - III etap.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
I. Ulica Brzegowa - zakres rzeczowy odcinka ulicy od km 0+048,68 do km 0+224,63
- do ulicy Dalekiej:
1. nawierzchnia z kostki betonowej POLBRUK bez zjazdów i dojść do posesji oraz progów zwalniających.
Zakres i przyjęta konstrukcja pieszo jezdni do realizacji:
- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- 2 412,00 m²
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0/60 stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm
- 1 330,00 m²
- ułożenie warstwy kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa, gr. 15m - 1 082,00m²
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - 1 330,00 m²
- wykonanie obramowania pieszo jezdni z krawężników betonowych wystających
o wymiarach 15x30cm, układanych na podsypce cem.-piaskowej gr. 3cm, posadowionych
na ławach o wymiarach 15/30cm z oporem zewnętrznym 15x15cm - 275,00 mb
- wykonanie obramowania zjazdów z krawężników betonowych 15x22cm układanych
na podsypce cem.- piaskowej grubości 3cm, posadowionych na ławach o wymiarach
15x33 cm z oporem o wym. 15x15cm - 120,00 mb
2. kanalizacja deszczowa odwadniająca nawierzchnię ulicy dla zakresu określonego
w punkcie 1.
- ułożenie przykanalików z rur kielichowych PCV Ø 0,20m do istniejącej kanalizacji deszczowej o łącznej długości - 25,00 mb
- montaż studzienek ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
z wpustami ulicznymi w ilości - 8,00 szt.
II. Ulica Bulwarowa - zakres rzeczowy odcinka ulicy od km 0+395,90 do km 0+615,05
1. nawierzchnia z kostki betonowej POLBRUK bez zjazdów i dojść do posesji oraz progów zwalniających.
Zakres i przyjęta konstrukcja pieszo jezdni do realizacji:
- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 1 526,00 m² - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0/60 stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm
- 1 526,00 m²
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - 1 526,00 m²
- wykonanie obramowanie pieszo jezdni z krawężników betonowych wystających 15x30cm
z wykonaniem ław betonowych z oporem zewnętrznym 15x15cm - 315,00 mb;
- wykonanie obramowanie zjazdów z krawężników betonowych 15x22cm układanych
na podsypce cem.- piaskowej grubości 3cm, posadowionych na ławach o wymiarach 15x33 cm z oporem o wym. 15x15cm - 139,00 mb
2. kanalizacja deszczowa odwadniająca nawierzchnię ulicy dla zakresu określonego
w punkcie 1.
- ułożenie przykanalików z rur kielichowych PCV Ø 0,20m do istniejącej kanalizacji deszczowej o łącznej długości - 29,00 mb
- montaż studzienek ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
z wpustami ulicznymi w ilości - 8,00 szt..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.06.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
SPRINTBUD Krzysztof Uczniak, ul. Podmiejska 6, 86-010 Koronowo,
kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1040181,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 394128,00
Oferta z najniższą ceną: 394128,00 / Oferta z najwyższą ceną: 759850,00
Waluta: PLN.
                                                                                Burmistrz Koronowa
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (11 czerwca 2015)
Opublikował: Elżbieta Szalska (11 czerwca 2015, 12:19:26)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 711