OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO p.n.: Roboty budowlane i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wiskitnie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
p.n.:
Roboty budowlane i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wiskitnie.

Numer ogłoszenia: 117294 - 2015; data zamieszczenia: 19.05.2015
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia w BZP: 79526 - 2015r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wiskitnie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową,
w oparciu o pomocnicze: przedmiary robót, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, a także wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne
do prawidłowego wykonania zadania pn. Roboty budowlane i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wiskitnie.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
- ROBOTY ROZBIÓRKOWE (zakres robót zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót)
1) Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych wraz z utylizacją
2) Rozebranie rynien i rur spustowych.
3) Rozebranie konstrukcji dachu, stropów drewnianych.
4) Demontaż istniejącej izolacji z wełny mineralnej.
5) Rozbiórka ścian szczytowych do poziomu projektowanego wieńca, ścian przybudówki
oraz istniejących ścianek osłonowych i daszków nad wejściami.
6) Skucie części wykończenia pomieszczeń (posadzki, płytki, okładziny ścienne).
7) Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, poszerzenie otworów drzwiowych.
8) Demontaż instalacji wod-kan, elektrycznej i c.o.
9) Wywóz, utylizacja gruzu.
- ROBOTY BUDOWLANE (zakres robót zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót)
1) Wykonanie wieńca obwodowego.
2) Wykonanie ścian szczytowych.
3) Wykonanie nowej konstrukcji dachu z dźwigarów kratowych prefabrykowanych
oraz pokrycia z blachodachówki.
4) Montaż z blachy powlekanej nowych obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, pasów nadrynnowych, wiatrownic, gąsiorów.
5) Wykonanie wieńców i nadproży, stropodachu nad pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi.
6) Wymurowanie ścian szczytowych, ścian w pomieszczeniach sanitarnych oraz ścianek działowych w wiatrołapie i pomieszczeniach sanitarnych, przemurowanie komina z cegły klinkierowej.
7) Zamurowanie otworu okiennego wewnętrznego i otworu drzwiowego.
8) Sprawdzenie i odgruzowanie przewodów istniejącego komina.
9) Wykonanie podłóg na gruncie części pomieszczeń i posadzek z płytek gresowych.
10) Montaż nowej stolarki drzwiowej.
11) Wymurowanie kominka z zamkniętą komorą spalania.
12) Wykonanie sufitu: ekranu z folii paroizolacyjnej, ocieplenia z wełny mineralnej
(z częściowym wykorzystaniem wełny z demontażu), sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej, okładzin z płyt gipsowo-kartonowych.
13) Wykończenie pomieszczeń: zeskrobanie i zmycie starej farby, wykonanie tynków
na nowych ścianach i uzupełnienie na ścianach istniejących, montaż ścianek działowych gipso-kartonowych, licowanie płytkami, wykonanie gładzi szpachlowej, lamperii mozaikowych, malowanie farbami emulsyjnymi.
14) Wyposażenie obiektu w gaśnice.
15) Wykonanie oznakowania na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE (zakres robót zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót).
1) Montaż nowej instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych, oświetlenia ewakuacyjnego.
2) Montaż instalacji odgromowej.
- INSTALACJA GRZEWCZA (zakres robót zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót)
- Montaż grzejników elektrycznych.
- INSTALACJE SANITARNE (zakres robót zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót)
1) Wykonanie nowej instalacji wodociągowej.
2) Wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami sanitarnymi.
3) Montaż nowej wentylacji: mechanicznej (centrala wentylacyjna) oraz grawitacyjnej.
- DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH (zakres robót zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót).
1) Docieplenie ścian fundamentowych od poziomu ław fundamentowych do poziomu gruntu: odkopanie fundamentów, zabezpieczenie wykopów, wykonanie izolacji termicznej, zagruntowanie ścian poniżej terenu preparatem dyspersyjnym, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z masy bitumicznej, zamontowanie folii kubełkowej, ułożenie dwóch warstw siatki zbrojącej i styropianu gr. 12 i 18 cm.
2) Docieplenie cokołu styropianem gr. 12 i 18 cm na dwóch warstwach siatki zbrojącej, wykonanie tynku mozaikowego.
3) Docieplenie ścian powyżej cokołu styropianem gr. 16 cm na siatce zbrojącej, wykonanie tynków silikonowych.
- ROBOTY ZEWNĘTRZNE (zakres robót zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót).
1) Zagospodarowanie terenu przy budynku: rozebranie istniejącej podbudowy betonowej.
2) Wykonanie wokół budynku opaski żwirowej na geowłókninie.
3) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej.
4) Montaż obrzeży betonowych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.21.00.00-2, 45.45.30.00-7, 45.23.32.00-1, 45.25.21.27-4, 45.11.12.00-0, 45.32.10.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie jest dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
AKORA Anita Urbańska, ul. Stawowa 7, 85-323 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 416321,64 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 304996,67 złotych
Oferta z najniższą ceną: 289602,00 / Oferta z najwyższą ceną: 342001,97
Waluta: PLN.
                                                                                      Burmistrz Koronowa
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (19 maja 2015)
Opublikował: Elżbieta Szalska (19 maja 2015, 11:38:35)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 552