Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego: Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie w okresie od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2016 roku.

Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie w okresie od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2016 roku.
Numer ogłoszenia: 259511 - 2014; data zamieszczenia: 16.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 240765 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Wąskotorowa 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 601 143 461, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie w okresie od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2016 roku..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie w okresie od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2016 roku. Obiekty, których dotyczy postępowanie: 1. Hala Sportowo - Widowiskowa, ul. Wąskotorowa 4; 86 - 010 Koronowo, 2. Kompleks boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012, ul. Pomianowskiego 16, dz. nr 1047_82; 86-010 Koronowo, 3. Stadion Miejski w Koronowie, ul. Klasztorna 8 , 86-010 Koronowo, 4. Plaża Miejska w Pieczyskach, Pieczyska dz. nr 76_25 ; 86-010 Koronowo. Dostawa i sprzedaż energii elektrycznej mają być świadczone przez okres 24 miesięcy, od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Szacunkowe całościowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie 24 miesięcy we wszystkich ww. obiektach wynosi 171.850 kWh. Zapotrzebowanie na energię elektryczną, jest ilością szacunkową w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zużycia mniejszej lub większej ilości energii w stosunku do zamawianej energii elektrycznej w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). Charakterystyka energetyczna poszczególnych obiektów: 1. Hala Sportowo - Widowiskowa w Koronowie: szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy - 165,344 MWh moc umowna - Pu= 0,153 MW grupa taryfowa - C21 miejsce przyłączenia - złącze kablowo-pomiarowe na budynku hali moc przyłączeniowa - Pp= 0,153 MW grupa przyłączeniowa - IV maksymalna moc umowna - Pu max = 0,153 MW miejsce dostarczania energii - zaciski kabla na podstawach bezpiecznikowych w złączu kablowo-pomiarowym na budynku hali zabezpieczenie po stronie OSD 250A zabezpieczenie po stronie Odbiorcy: - wkładka bezpiecznikowa BM 250 A - układ sieci TN-C współczynnik mocy - tg fi=0,4 układ pomiarowo-rozliczeniowy: - przekładnik prądowy 250__5 A_A - liczniki rozliczeniowe: jednostrefowy energii czynnej z elektronicznym wskaźnikiem mocy maksymalnej, jednostrefowy energii biernej pobranej, jednostrefowy energii biernej oddanej. 2. Kompleks boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012: szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy - 1.294 kWh moc umowna - Pu= 27 kW grupa taryfowa - C11 miejsce przyłączenia - złącze kablowo -pomiarowe w granicy działki moc przyłączeniowa - Pp= 27 kW grupa przyłączeniowa - V maksymalna moc umowna - Pu max = 27 kW miejsce dostarczania energii - zaciski na listwie zaciskowej w złączu zintegrowanym z układem pomiarowo-rozliczeniowym zabezpieczenie po stronie OSD - zabezpieczenie przedlicznikowe 63 A zabezpieczenie po stronie Odbiorcy: - wkładka bezpiecznikowa współczynnik mocy - tg fi=0,4 układ pomiarowo-rozliczeniowy: - jednostrefowy licznik energii czynnej 3. Stadion Miejski w Koronowie: szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy - 1.554 kWh moc umowna - Pu= 11 kW grupa taryfowa - C11 miejsce przyłączenia - złącze kablowo-pomiarowe moc przyłączeniowa - Pp= 11 kW grupa przyłączeniowa - V maksymalna moc umowna - Pu max = 11 kW miejsce dostarczania energii - zaciski kabla na podstawach bezpiecznikowych w złączu kablowo-pomiarowym zabezpieczenie po stronie OSD - zabezpieczenie przedlicznikowe 25 A zabezpieczenie po stronie Odbiorcy: - wkładka bezpiecznikowa BM 3x20 A współczynnik mocy - tg fi=0,4 układ pomiarowo-rozliczeniowy: - jednostrefowy licznik energii czynnej 4. Plaża w Pieczyskach: szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy - 3.658 kWh moc umowna - Pu= 9 kW grupa taryfowa - C11 miejsce przyłączenia - złącze kablowo-pomiarowe moc przyłączeniowa - Pp= 12 kW grupa przyłączeniowa - V maksymalna moc umowna - Pu max = 9 kW miejsce dostarczania energii - zaciski kabla na podstawach bezpiecznikowych w złączu kablowo-pomiarowym zabezpieczenie po stronie OSD zabezpieczenie przedlicznikowe 20 A zabezpieczenie po stronie Odbiorcy: - wkładka bezpiecznikowa BM 3x20 A współczynnik mocy - tg fi=0,4 układ pomiarowo-rozliczeniowy: - jednostrefowy licznik energii czynnej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9, 09.30.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 165684,43 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 139383,86
•    Oferta z najniższą ceną: 139383,86 / Oferta z najwyższą ceną: 139383,86
•    Waluta: PLN.

Dyrektor MGOSiR w Koronowie
Maciej Makowski

metryczka


Wytworzył: Dorota Jędrzejczak (22 grudnia 2014)
Opublikował: Ewa Tomasik (22 grudnia 2014, 14:52:04)
Podmiot udostępniający: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 724