OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na rozbudowę budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w Mąkowarsku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
rozbudowę budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami
towarzyszącymi w Mąkowarsku

Numer ogłoszenia w BZP: 223897 - 2014; data zamieszczenia: 22.10.2014

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia w BZP: 190841 - 2014r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w Mąkowarsku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres robót zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót obejmuje
w szczególności:
1) Rozebranie nieczynnego odcinka kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem
na nieczystości płynne.
2) Rozbudowę i przebudowę istniejących sanitariatów.
3) Budowę sali gimnastycznej o wym. 15,00 m x 30,00 m wraz z salką do ćwiczeń korekcyjnych oraz pomieszczeniami sanitarnymi i magazynowymi na potrzeby sali gimnastycznej.
4) Wykonanie instalacji: wod-kan, gazu płynnego, grzewczej wraz z kotłownią, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, elektrycznej (wewnętrznej linii zasilającej, instalacji odbiorczej, oświetlenia podstawowego, awaryjnego i zewnętrznego, instalacji dla urządzeń
na sali gimnastycznej, instalacji gniazd wtyczkowych, przebudowa istniejącej rozdzielnicy RG, montaż rozdzielnicy RK kotłowni, montaż tablicy TZ), odgromowej.
4) Budowę zjazdu z ul. Dworcowej.
5) Budowę przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.
6) Instalację zbiornika podziemnego na gaz płynny o pojemności V=4850 dm3 wraz z zewnętrzną instalacją.
7) Przebudowę części istniejącego ogrodzenia oraz budowa ogrodzenia ochronnego z siatki
na słupkach stalowych przy zbiorniku na gaz.
8) Wykonanie opaski żwirowej wokół budynku.
9) Utwardzenie terenu kostką betonową.
10) Wykonanie trawników.
11) Obsługę geodezyjną.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.21.22.22-8, 45.21.42.10-5, 45.45.30.00-7, 45.33.10.00-6, 45.33.20.00-3, 45.33.30.00-0, 45.31.10.00-0.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Monika Szynwelska, ul. Rzepakowa 4/9,
89-604 Chojnice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3.624.187,18 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2.397.672,22
Oferta z najniższą ceną: 2.397.672,22 / Oferta z najwyższą ceną: 2.804.267,80
Waluta: PLN.
                                                                                                           Burmistrz Koronowa

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (22 października 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (22 października 2014, 14:02:46)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 880