WF.261.7. 2014

Sukcesywne dostawy materiałów wod-kan
Numer ogłoszenia: 199013 - 2014; data zamieszczenia: 18.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 182455 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy materiałów wod-kan.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów wod-kan, których szczegółowy asortyment oraz ilość zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Materiały wod-kan winny odpowiadać Polskiej Normom przenosząc Europejskie Normy. Wymagania dla hydrantów: Hydranty podziemne i nadziemne z podwójnym zamknięciem - drugie zamknięcie kulowe. Zasuwy - od poz 342 do poz 350: - winny posiadać wymienne oringi pod ciśnieniem - minimum 3 szt. - kostka w klinie wykonana z mosiądzu pracowanego - kostka luźno osadzona - klin wykonany z żeliwa sferoidalnego wulkanizowany zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM. Hydranty, nawiertki, krócce FF, FW, łączniki R-R, łączniki R-K, nasuwki uniwersalne, zwężki FFR, trójniki T i trójniki boso kołnierzowe, zawory zwrotne winny być wykonanie z żeliwa sferoidalnego pokryte powłoką antykorozyjną. Zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową zgodnie z odpowiednimi normami tj. minimum 250 ?m. Na materiały wodociągowe mające bezpośredni kontakt z wodą dostawca musi dostarczyć stosowne atesty PZH dopuszczające dla wody do spożycia przez ludzi. Zamawiający będzie dokonywał zakupów wg bieżących potrzeb. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego na podstawie zamówień telefonicznych w ciągu trzech dni roboczych. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie - Oczyszczalnia Ścieków, ul. Pomianowskiego, tel/fax: 52 3822-386. UWAGA! Wielkość zamówienia i rodzaje zamawianych materiałów wod-kan stanowią średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 24 miesięcy. W przypadku zmian (zmniejszenia lub zwiększenia ilości faktycznie zamawianych materiałów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia, a cena pozostanie nie zmieniona. Wskazane ilości asortymentu, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości towarów w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości materiału w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). Warunki płatności- 30 dni licząc od dostarczenia faktury i towaru do Zamawiającego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.13.00.00-9, 44.16.74.00-2, 44.42.37.00-8, 44.16.31.12-8, 44.16.32.00-2, 44.16.43.10-3, 44.16.31.60-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* FHU KOLANKO bis Jerzy Papierski, Szosa Kotomierska 23, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 488000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 406982,81
* Oferta z najniższą ceną: 406982,81 / Oferta z najwyższą ceną: 406982,81
* Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (18 września 2014)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (18 września 2014, 12:40:18)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 678