OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koronowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koronowo

Numer ogłoszenia: 171353 - 2014; data zamieszczenia: 07.08.2014

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. numer ogłoszenia w BZP: 221438 - 2014r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koronowo.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności budowę 59 przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii osadu czynnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach:
- nr: 241, 269/2, 5, 179/7, 37 w miejscowości Buszkowo;
- nr: 84, 37/2, 37/1, 24, 44/1 w miejscowości Bytkowice;
- nr: 51, 52, 32, 75/2, 30/1 w miejscowości Glinki;
- nr: 46, 18, 100, 71/2 w miejscowości Gogolin;
- nr: 45/8, 54, 15/3, 32, 45/3, 101/1, 62/1 w miejscowości Gogolinek;
- nr: 26/1 w miejscowości Huta;
- nr: 184/2, 91/3, 267, 395/12 w miejscowości Lucim;
- nr: 191/1 w miejscowości Łąsko Wielkie;
- nr: 25, 58, 59, 94/21, 33 w miejscowości Morzewiec;
- nr: 4/3 w miejscowości Nowy Jasiniec;
- nr: 72, 78, 79 w miejscowości Osiek;
- nr: 150, 52/2, 52/1, 79/5 w miejscowości Salno;
- nr: 138 w miejscowości Sitowiec;
- nr: 84, 57 w miejscowości Skarbiewo;
- nr: 5, 247/4, 247/3, 246/1 w miejscowości Stary Jasiniec;
- nr: 46/2, 31/17, 154/2, 201/5, 67/2 w miejscowości Wierzchucin Królewski;
- nr: 67/2, 67/1, 155 w miejscowości Więzowno;
- nr: 38/4, 38/5, 240/3, 240/4, 137 w miejscowości Wilcze;
- nr: 106/3 w miejscowości Wiskitno;
- nr: 82/2 w miejscowości Witoldowo;
- nr: 32/3 w miejscowości Wtelno;
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony.
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu ze środków Unii Europejskiej
Zadanie jest współfinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki, ul. Botaniczna 25 A, 87-800 Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1253088,95 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 915141,35
Oferta z najniższą ceną: 736902,79 / Oferta z najwyższą ceną: 935032,47
Waluta: PLN.
                                                                                 BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (7 sierpnia 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (7 sierpnia 2014, 13:54:50)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (7 sierpnia 2014, 14:06:03)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 868