Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie.


IPR-ZP.271.7.3.2014                                                          Koronowo, 2014-07-01 
 
                                                                                                   
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie”, znak sprawy IPR-ZP.271.7.2014.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013, poz.907), wybrano  jako najkorzystniejszą ofertę nr 2, złożoną przez:
 
Firmę „KORBUD” Józef Korczak ul. Przemysłowa 9, 86-010 Koronowo

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty    oraz przedstawiam punktację przyznaną ofertom:
Oferta nr 1 - P.U.H „ROM-FAUST” Romeo Faustmann ul. Piaski 69, 85-563 Bydgoszcz
- oferta odrzucona
Oferta nr 2 - Firma „KORBUD” Józef Korczak ul. Przemysłowa 9, 86-010 Koronowo -  100 pkt
 
Jednocześnie Informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego
po upływie terminu,  określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.

                                                                            BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (1 lipca 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (1 lipca 2014, 11:46:46)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 846