Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych (...) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koronowie.


  IPR-ZP.271.1.2014                                                                Koronowo 2014-02-10                                                                                                                         
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedostarczonych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koronowie.
 
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
 
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013, poz.907, wybrano  ofertę złożoną przez:
Pocztę Polską S.A. ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę   oraz przedstawiam przyznaną punktację:
Poczta Polska S.A. ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa – 100 punktów.
Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, bowiem w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) uPzp.

                                                                                    BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (10 lutego 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (10 lutego 2014, 13:55:44)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 887