TA.261.1.2013

Świadczenie usługi ochrony fizycznej i technicznej budynków, mienia oraz osób dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.
Numer ogłoszenia: 529914 - 2013; data zamieszczenia: 20.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 239731 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Wąskotorowa 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 601 143 461, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi ochrony fizycznej i technicznej budynków, mienia oraz osób dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej i technicznej budynków, mienia oraz osób dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie, zwanego dalej zamawiającym, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do S.I.W.Z. a) Świadczenie usługi ochrony osobowej obiektu Hala Widowiskowo-Sportowa w Koronowie w godzinach od 7:00 do 24:00 od niedzieli do czwartku w dni robocze i święta oraz przez 24 godziny na dobę w piątek i sobotę b) Świadczenie usługi ochrony elektronicznej obiektu Hala Widowiskowo-Sportowa w Koronowie od niedzieli do czwartku w godzinach od 24:00 do 7:00 wraz z interwencją w razie alarmu c) Świadczenie usługi ochrony elektronicznej Stadionu Miejskiego w Koronowie wraz z interwencją w razie alarmu d) Świadczenie usługi konserwacji systemu alarmowego raz na 3 miesiące na Stadionie Miejskim oraz na Hali Widowiskowo-Sportowej w Koronowie e) Świadczenie usługi ochrony doraźnej obiektów: Hala Widowiskowo-Sportowa, Stadion Miejski, boisko Orlik 2012 oraz miejsc imprez organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie ( 50 zgłoszeń w ciągu 24 miesięcy )..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.40.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    Agencja Ochrony osób i Mienia J.A.G. Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 123128,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    Cena wybranej oferty: 114500,00

    Oferta z najniższą ceną: 114500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 138709,56

    Waluta: PLN.


Zatwierdził:
Dyrektor MGOSiR w Koronowie
Maciej Makowski

metryczka


Wytworzył: Dorota Jędrzejczak (20 grudnia 2013)
Opublikował: Ewa Tomasik (20 grudnia 2013, 09:43:46)
Podmiot udostępniający: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 866