ZP/341/17/13

Odśnieżanie dróg gminnych
Numer ogłoszenia: 258807 - 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 229795 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odśnieżanie dróg gminnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług sprzętem do odśnieżania dróg na terenie gminy Koronowo. Drogi objęte odśnieżaniem oznaczone zostały na mapie stanowiącej załącznik do SIWZ. Usługi będą wykonywane na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego wg. bieżących potrzeb. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania kolejności odśnieżania wskazanego przez Zamawiającego. Szerokość odśnieżanej drogi nie powinna być mniejsza niż szerokość korony drogi, a w przypadku trudnych warunków atmosferycznych należy odśnieżyć tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki w miejscach widocznych i dostosowanych do tego celu. W warunkach tych dopuszcza się odkładanie śniegu na poboczu drogi. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w trakcie odśnieżania objął także zatoki autobusowe. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji umowy. W sytuacjach ekstremalnych warunków pogodowych Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowego użycia sił niż środki Wykonawcy, poza przyjętymi standardami. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia w przypadku nieprzewidzianych, anormalnych warunków pogodowych, prac na drogach gminnych, na terenie sołectw sąsiednich na jaką została złożona oferta. Zamawiający zastrzega, że sprzęt może być skierowany do pracy na każdą inną drogę niż wymieniona w konkretnym rejonie w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego oraz do odśnieżania placów, parkingów. Zamawiający przyjmuje, że w ciągu 1 godz. Wykonawca odśnieży średnio ok. 10 km dróg. Czas przystąpienia do rozpoczęcia wykonywania usługi nie może wynosić więcej niż 2 godz. od momentu zgłoszenia. Czas odśnieżania zaczyna się liczyć od momentu dojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga posiadania zarejestrowanego sprzętu przystosowanego do odśnieżania dróg z aktualnym przeglądem technicznym i ubezpieczeniem w zakresie OC. Środki transportowe oferowane przez Wykonawcę winny spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. W sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 poz. 262 z 26.02.2003 r.) Wszystkie pojazdy używane do wykonania prac przy odśnieżaniu powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne rejony. Zamawiający przewiduje iż, w każdym rejonie wykonanie usługi odśnieżania będzie wynosiło około 700 godz. Ilość godzin stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie do dnia 31.03.2013 r. W przypadku zmniejszenia ilości godzin podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia. W celu ewidencji świadczonych usług Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennego raportu zawierającego datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia potwierdzonego przez Sołtysa danego sołectwa. W każdym sprzęcie zamontowane zostanie urządzenie GPS które Zamawiający posiada. Wykonawca będzie ponosił koszty obsługi GPS w wysokości 25 zł miesięcznie. Cena za odśnieżanie liczona będzie w roboczogodzinach efektywnego czasu odśnieżania (bez czasu naprawy i przestojów). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie do 31 marca 2013r. Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosić 21 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego. UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie do 31.03.2015 r. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych godzin odśnieżania podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie nie zmieniona. Wskazane ilości godzin odśnieżanie, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości godzin w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość mniejszej lub większej ilości godzin odśnieżania w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Warunki płatności- 30 dni licząc od dostarczenia faktury do Zamawiającego. Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Al. Wolności 4 tel. 052 58-60-400. Rejon 1 - Salno, Gogolin, Gogolinek, Witoldowo Rejon 2 - Nowy Jasiniec, Stary Jasiniec Rejon 3 - Wilcze, Łąsko Małe, Łąsko Wielkie Rejon 4 - Mąkowarsko, Dziedzinek, Lucim Rejon 5 - Wtelno, Tryszczyn, Morzewiec,.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1  
Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* ROBEX Robert Pęzioł, Więzowno 50, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 84000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 66528,00
* Oferta z najniższą ceną: 66528,00 / Oferta z najwyższą ceną: 104328,00
* Waluta: PLN.
Część NR: 2  
Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Firma Wielobranżowa RAD-KAR Radosław Karbowski, ul. Nowodworska 2/2, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 84000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 65696,40
* Oferta z najniższą ceną: 65696,40 / Oferta z najwyższą ceną: 89586,00
* Waluta: PLN.
Część NR: 3  
Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
: 02.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* P.R.I.-S. INŻBUD Andrzej i Robert Kortas sp. j., ul. Sz. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 84000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 74088,00
* Oferta z najniższą ceną: 74088,00 / Oferta z najwyższą ceną: 104328,00
* Waluta: PLN.
Część NR: 4  
Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Firma Wielobranżowa RAD-KAR Radosław Karbowski, ul. Nowodworska 2/2, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 84000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 65696,40
* Oferta z najniższą ceną: 65696,40 / Oferta z najwyższą ceną: 104328,00
* Waluta: PLN.
Część NR: 5  
Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Transport Ciężarowy Jerzy Gniot, ul. Pomianowskiego 40, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 84000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 71064,00
* Oferta z najniższą ceną: 71064,00 / Oferta z najwyższą ceną: 109620,00
* Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (2 grudnia 2013)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (2 grudnia 2013, 13:24:28)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1023