ZP/341/15/13

Leasing operacyjny wraz z opcją wykupu samochodu używanego, śmieciarki do wywozu odpadów stałych
Numer ogłoszenia: 223477 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES
: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Leasing operacyjny wraz z opcją wykupu samochodu używanego, śmieciarki do wywozu odpadów stałych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1 Leasing operacyjny wraz z opcją wykupu samochodu używanego, śmieciarki do wywozu odpadów o parametrach: Pojazd używany, rok pierwszej rejestracji 2009 lub młodszy, zarejestrowany w Polsce. Przebieg - max. 80 000 km (w dniu dostawy) Dopuszczalna masa całkowita samochodu minimum 18 000 kg. Silnik z turbosprężarką, spełniający normę EURO 4 bez AdBlue Moc silnika minimum 235 KM. Płomieniowe urządzenie rozruchowe. Filtr paliwa podgrzewany oraz dodatkowy filtr paliwa z separatorem wody. Kabina - krótka 3 miejsca. Lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie sterowane. Skrzynia biegów mechaniczna. Układ hamulcowy - pneumatyczny 2- obwodowy, hamulce tarczowe. Układ kierowniczy - mechaniczny, wspomagany hydraulicznie. Koło kierowcy z regulowaną wysokością i pochyleniem oraz blokadą. Mechaniczne zawieszenie osi przedniej - resory paraboliczne ze stabilizatorem. Pneumatyczne zawieszenie osi tylnej ze stabilizatorem. Zbiornik paliwa o poj. Min. 140 l umieszczony z prawej strony. Wydech wyprowadzony do góry z lewej strony za kabiną. Podwozie wyposażone w systemy: ABS, EBS oraz komputer pokładowy, obrotomierz i tachograf elektroniczny dla dwóch kierowców. Podwozie wyposażone w tempomat oraz elektroniczny ogranicznik prędkości do max. 90 kmh. Pojemność skrzyni ładunkowej - nie mniej niż 16 m3. Masa przewożonych odpadów - nie mniej niż 6500kg. Wszystkie urządzenia zabudowy w pełni sprawne. Urządzenie załadowcze - hydrauliczne tylne, przystosowane do rozładunku pojemników znormalizowanych od 110 l do 1100 l/ Pneumatyczny układ blokady pojemników 110 do 240 l. Układ automatycznego otwierania pokryw pojemników 1100 l. Sposób ugniatania odpadów - hydrauliczny za pomocą płyty nośnej i zgniatającej (reaktywna płyta wypychająca). Sposób opóźnienia skrzyni ładunkowej - hydrauliczny płytowy. Stopień zgniotu odpadów od 1 do 5.odwłok wykonany z blachy o podwyższonej wytrzymałości. Skrzynia ładunkowa oblachowana zewnętrznie blachą aluminiową. Sterowanie rozładunkiem pojazd z dwu skrzynek umieszczonych na bocznych ścianach zabudowy. Cykl sterowania ugniotem - ręczny i półautomatyczny. Króciec do spuszczania odcieków z zaworem zamontowany w wannie zasypowej. Układ centralnego smarowania punktów smarownych zabudowy. Monitoring: kamera zamontowana na odwłoku, monitor w kabinie kierowcy. W tylnej części zabudowy zamontowane światło ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym ( tzw. kogut). Przed zawarciem umowy Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie zgodności przedmiotu umowy z powyższą specyfikacją oraz jego stanu technicznego 1.2 Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na min. 3 miesiące 1.3 Koszty ubezpieczenia pojazdu ponosi Zamawiający. 1.5 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i użytkowania przedmiotu zamówienia. 1.6 Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć deklarację zgodności z Polską Normą, książkę gwarancyjną, homologację, dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu leasingu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.10-6, 34.14.45.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* SGB Lesing Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 270000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty
: 323587,02
* Oferta z najniższą ceną: 323587,02 / Oferta z najwyższą ceną: 323587,02
* Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
* 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
* 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
przeprowadzono trzy przetargi nieograniczone - nie wpłynęła żadna oferta
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (23 października 2013)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (24 października 2013, 14:22:31)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1054