Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - postępowanie nr IPR-ZP.271.1.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na budowę placów zabaw w miejscowościach Stary Jasiniec, Stopka, Wierzchucin Królewski, Witoldowo
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 135100 - 2013;
data zamieszczenia: 08.04.2013
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
 numer ogłoszenia w BZP: 59892 - 2013r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placów zabaw
w miejscowościach Stary Jasiniec, Stopka, Wierzchucin Królewski, Witoldowo.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placów zabaw w miejscowościach Stary Jasiniec, Stopka, Wierzchucin Królewski, Witoldowo.
W tym:
Zadanie 1. Budowa placu zabaw w miejscowości Stary Jasiniec.
Zadanie 2. Budowa placu zabaw w miejscowości Stopka.
Zadanie 3. Budowa placu zabaw w miejscowości Wierzchucin Królewski.
Zadanie 4. Budowa placu zabaw w miejscowości Witoldowo.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 43.32.50.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie jest realizowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, objętego PROW na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   
Nazwa: Budowa placu zabaw w miejscowości Stary Jasiniec.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 16.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Józef Kozłowski, Tychowo 16, 76-100 Sławno, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70913,25 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 32305,95
-    Oferta z najniższą ceną: 32305,95 / Oferta z najwyższą ceną: 62203,93
Waluta: PLN.

Część NR: 2   
Nazwa: Budowa placu zabaw w miejscowości Stopka.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 16.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
MAJA Ewelina Piotrowska, ul. Kopernika 10, 07-320 Małkinia Górna, kraj/woj.mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73642,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 29060,36
Oferta z najniższą ceną: 29060,36 / Oferta z najwyższą ceną: 57687,00  Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Budowa placu zabaw w miejscowości Wierzchucin Królewski.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 16.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
MAJA Ewelina Piotrowska, ul. Kopernika 10, 07-320 Małkinia Górna, kraj/woj.mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68513,02 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 29718,08
Oferta z najniższą ceną: 29718,08 / Oferta z najwyższą ceną: 59000,47  Waluta: PLN.

Część NR: 4

Nazwa: Budowa placu zabaw w miejscowości Witoldowo.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 16.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
MEVIUS s.c. Wojciech Zdeb, Mateusz Cichowski, Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski, kraj/woj. lubelskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 69915,76 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 28547,07
Oferta z najniższą ceną: 28.547,07 / Oferta z najwyższą ceną: 54206,72  Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (8 kwietnia 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (8 kwietnia 2013, 09:11:07)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1280