Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na "Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie ..."

Koronowo: Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie Nr XLVIII/526/10, Nr LIV/588/10, Nr XVI/135/11, Nr LI/561/10, Nr LIV/591/10, Nr XVI/137/11, Nr LI/562/10, Nr LIV/592/10, Nr LI/563/10, Nr LIV/593/10, Nr LI/565/10, Nr LIV/595/10

Numer ogłoszenia: 264170 - 2012; data zamieszczenia: 23.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: numer ogłoszenia w BZP: 218514 – 2012 r. W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej
w Koronowie Nr XLVIII/526/10, Nr LIV/588/10, Nr XVI/135/11, Nr LI/561/10, Nr LIV/591/10,
Nr XVI/137/11, Nr LI/562/10, Nr LIV/592/10, Nr LI/563/10, Nr LIV/593/10, Nr LI/565/10,
Nr LIV/595/10.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie Nr XLVIII/526/10, Nr LIV/588/10, Nr XVI/135/11, Nr LI/561/10, Nr LIV/591/10, Nr XVI/137/11, Nr LI/562/10,
Nr LIV/592/10, Nr LI/563/10, Nr LIV/593/10, Nr LI/565/10, Nr LIV/595/10.
W tym:
Zadanie 1 Obszar ok. 1040 ha, położony w gminie Koronowo, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej
w Koronowie Nr XLVIII/526/10 z dnia 16 kwietnia 2010 roku, Nr LIV/588/10 z dnia 23 września 2010 roku, Nr XVI/135/11 z dnia 22 grudnia 2011 roku.
Zadanie 2 Obszar ok. 280 ha, położony w gminie Koronowo, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej
w Koronowie Nr LI/561/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku, Nr LIV/591/10 z dnia 23 września 2010 roku, Nr XVI/137/11 z dnia 22 grudnia 2011 roku.
Zadanie 3 Obszar ok. 340 ha, położony w gminie Koronowo, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej
w Koronowie Nr LI/562/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku, Nr LIV/592/10 z dnia 23 września 2010 roku.
Zadanie 4 Obszar ok. 330 ha, położony w gminie Koronowo, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej
w Koronowie Nr LI/563/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku, Nr LIV/593/10 z dnia 23 września 2010 roku.
Zadanie 5 Obszar ok. 100 ha, położony w gminie Koronowo, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej
w Koronowie Nr LI/565/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku, Nr LIV/595/10 z dnia 23 września 2010 roku.
Przedmiot zamówienia należy wykonać w szczególności z uwzględnieniem: obiektów, zespołów
i obszarów objętych ochroną prawną na podstawie przepisów odrębnych, aktualnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Koronowo (Uchwała Nr XXXIX/440/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2009 r.),obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, złożonych wniosków w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydanych decyzji o warunkach zabudowy, wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz złożonych wnioskach o wydanie w/w decyzji.
2. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego objęte przedmiotem niniejszego zamówienia powinny być sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), aktami wykonawczymi do w/w Ustawy, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Prognozy oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego objęte przedmiotem niniejszego zamówienia powinny być sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz zakresem prognozy uzgodnionym przez właściwe organy (RDOŚ i PPIS).
3. W przypadku zmiany przepisów mających wpływ na procedowane projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Wykonawca jest zobowiązany dostosować przedmiot, zakres i projektowane ustalenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
do obowiązującego stanu prawnego oraz w razie potrzeby ponowić lub uzupełnić procedurę
ich sporządzania celem zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami. Analogiczne warunki dotyczą prognozy oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego objętych przedmiotem zamówienia.
4. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona wszelkie opracowania i podejmie wszelkie czynności niezbędne do uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, w tym w szczególności:
1) opracuje koncepcje projektów planów i przedstawi je Zamawiającemu do zaakceptowania;
2) opracuje wymagane opracowania ekofizjograficzne, zgodnie z wymogami określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298), z uwzględnieniem wniosków i materiałów branżowych dostępnych u Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz materiałów przekazanych przez Urząd Miejski w Koronowie, w szczególności wyników monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego;
3) pozyska wypisy z niezbędnych ewidencji;
4) wykonana studium krajobrazu w zakresie uzgodnionym wcześniej z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków oraz z Zamawiającym;
5) wykona koncepcje rozwoju infrastruktury technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem elektroenergetyki;
6) wykona inwentaryzację urbanistyczną terenu objętego przedmiotem niniejszego zamówienia;
7) opracuje projekty planów objętych przedmiotem niniejszego zamówienia - projekty uchwał zawierających część tekstową tj.: ustalenia planu, oraz część graficzną tj.: rysunek planu sporządzony w skali zgodniej z wymaganiami art. 16 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.); skala 1:2000;
8) opracuje prognozy oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonane w ramach strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.);
9) sporządzi prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, uwzględniające wymagania określone w przepisach prawa, zwłaszcza w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587);
10) przygotowuje wnioski i materiały do uzyskania: wszelkich niezbędnych opinii oraz uzgodnień projektów planów objętych przedmiotem niniejszego zamówienia z właściwymi organami oraz ich prognoz oddziaływania na środowisko, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, a także, w miarę potrzeby, zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w trybie przepisów ustawy dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych( Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz.1266 z późn.zm).; w przypadku konieczności uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w trybie przepisów ustawy dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych( Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz.1266 z późn.zm) Wykonawca jest zobowiązany opracować stosowny wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami;
11) dokona stosownych modyfikacji projektów planów objętych przedmiotem niniejszego zamówienia oraz ich prognoz oddziaływania na środowisko, wynikających z uzyskanych opinii, uzgodnień, uwag wniesionych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz w razie konieczności ponowi ich procedurę
w niezbędnym zakresie;
12) weźmie udział, na żądanie Zamawiającego, w spotkaniach z mieszkańcami, posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Koronowie oraz sesjach Rady Miejskiej w Koronowie dotyczących realizacji niniejszego zamówienia, przygotuje merytorycznie i przeprowadzi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie 2 robocze spotkania z właścicielami gruntów, celem uzgodnienia koncepcji planu;
13) sporządzi projekty wszelkich pism wynikających z procedury sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich prognozy oddziaływania
na środowisko, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko;
14) sporządzi dokumentację prac planistycznych wynikającą z procedury sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich prognozy oddziaływania
na środowisko, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko;
15) sporządzi opinie urbanistyczne (podpisane przez uprawnionego urbanistę) do: uzyskanych uzgodnień i opinii oraz uwag złożonych do wyłożonych projektów mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z określeniem części uwzględnionej i odrzuconej do wprowadzenia
w stosownych projektach (mpzp i prognozy oddziaływania na środowisko) oraz uzasadnieniem faktycznym i prawnym swojej opinii;
16) przygotuje korespondencję (pisma, załączniki do pism) wynikającą z procedury sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich prognozy oddziaływania na środowisko;
17) przygotuje chronologicznie ułożoną, kompletną i trwale złączoną, w sposób uniemożliwiający dekomplentację, dokumentację prac planistycznych i procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz oświadczy o ich kompletności i poprawności pod względem prawnym,
ze względu na cel któremu mają służyć;
18) udzieli Zamawiającemu comiesięcznej pisemnej informacji dotyczącej postępów w realizacji niniejszego zamówienia oraz ewentualnych problemów i propozycji ich rozwiązania - informacja ma być aktualna na każdy ostatni dzień miesiąca.
19) opracuje harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania określający rodzaje wykonywanych prac w poszczególnych etapach (niżej wymienionych) oraz terminy wykonania tych etapów (w miesiącach):
a) etap I - Opracowanie koncepcji planu i uzgodnienie jej z zamawiającym;
b) etap II - Opiniowanie i uzgadnianie projektów planów, uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
c) etap III - Wyłożenie projektów planów do publicznego wglądu (w tym dyskusja publiczna, rozpatrzenie uwag, ewentualna korekta projektu planu i przygotowanie dokumentacji
do uchwalenia);
d) etap IV - Czynności po uchwaleniu planów (przygotowanie uchwał w celu przekazania
ich do Redakcji Dziennika Urzędowego oraz do Wojewody);
e) etap V - Stwierdzenie zgodności z przepisami prawa (w przypadku stwierdzenia braków
lub nieprawidłowości w uchwałach przez organ kontrolny dokonanie koniecznych korekt
i uzupełnień); Wykonawca dostarczy zamawiającemu harmonogram - rzeczowo finansowy najpóźniej w dniu podpisania umowy.
5. Wykonawca dostarczy w szczególności:
1) opracowanie ekofizjograficzne podstawowe - 3 egz. w kolorze, w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD;
2) projekt każdego z planów objętych przedmiotem niniejszego zamówienia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do zaopiniowania przez Zamawiającego - 3 egz.
3) projekt każdego z planów objętych przedmiotem niniejszego zamówienia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do uzgodnienia - w ilości odpowiadającej wymogom ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w wersji uzgodnionej przez Wykonawcę z organem właściwym do opiniowania
i/lub uzgadniania oraz dodatkowo 3 egz., w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD do pozostawienia w aktach w Urzędzie Miejskim;
4) projekt każdego z planów objętych przedmiotem niniejszego zamówienia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu - 1 egz., w wersji papierowej
i w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD;
5) materiały do zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
- 4 egz.;
6) dokumentację formalno-prawną prac planistycznych o której mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) - (uporządkowanie oryginałów oraz wykonanie ich 2 kopi); dokumentacja winna być trwale zszyta w sposób uniemożliwiający
jej rozkompletowanie;
7) dokumentację procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z ustawą
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w tym opracuje stosowne uzasadnienie i podsumowanie - (uporządkowanie oryginałów oraz wykonanie ich 2 kopi); dokumentacja winna być trwale zszyta
w sposób uniemożliwiający jej rozkompletowanie.
8) projekt każdego z planów objętych przedmiotem niniejszego zamówienia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do przekazania radnym przed uchwaleniem - 22 egz., w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD;
9) projekt każdego z planów objętych przedmiotem niniejszego zamówienia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do uchwalenia (tekst i część graficzna) - 2 egz., w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD;
10) prognoza skutków finansowych uchwalenia każdego z planów objętych przedmiotem niniejszego zamówienia - 3 egz., w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD;
11) komplet każdego z planów objętych przedmiotem niniejszego zamówienia do publikacji (tekst
i rysunki planów) - 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie XML.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
METROPOLIA-SATINI s.c. Aneta Łucka, Rafał Łucki, ul. Chełmińska 1, 86-300 Grudziądz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 145200,75 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 98400,00
Oferta z najniższą ceną: 98400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 254979,00
Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Maria Klapczyńska (23 lipca 2012)
Opublikował: Maria Klapczyńska (23 lipca 2012, 08:51:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1481