Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na renowację budynku Synagogi w Koronowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
Renowacja budynku Synagogi w Koronowie

Numer ogłoszenia BZP : 147563 - 2012; data zamieszczenia: 06.07.2012
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
numer ogłoszenia w BZP: 124301 - 2012r.
Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
 woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Renowacja budynku Synagogi
 Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku synagogi w celu odtworzenia dawnej formy architektonicznej i pierwotnego układu oraz dostosowania obiektu do funkcji kulturalno - oświatowej Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje w szczególności: 1) wzmocnienie i remont więźby dachowej i stropu - wg projektu budowlanego. Wymogi: dach - papa zgrzewalna NRO kolor szary, obróbki blacharskie - blacha tytanowo - cynkowa. 2) roboty remontowe.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.26.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Usługowo-Handlowy Budownictwa Jerzy Szynwelski, ul. Mickiewicza 12, 89-500 Tuchola, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 173659,31 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 119180,15
Oferta z najniższą ceną: 119180,15 / Oferta z najwyższą ceną: 119180,15  Waluta: PLN.
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (6 lipca 2012)
Opublikował: Elżbieta Szalska (6 lipca 2012, 11:26:00)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1226