Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty


IPR-ZP.271.5.2012                                                                  Koronowo   dn. 22.05.2012r.
 
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

 Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno”.
               
                Zamawiający, Gmina Koronowo, działając  na podstawie art. 7 ust. 1 i ust. 3,          w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz w związku z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej zwaną ustawą Pzp unieważnia dokonaną w dniu 21.05.2012 czynność wyboru najkorzystniejszej oferty.
 Uzasadnienie
Zamawiający unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy ECOKUBE          Sp. z o.o. ul. Wólczańska 126/134 90-527 Łódź i przystępuje do powtórzenia czynności badania i oceny ofert zmierzającej do wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zamawiający podjął decyzję o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności uznając,            iż podjęte uprzednio czynności są obarczone wadą. Zamawiający nie wezwał  Wykonawcy ECOKUBE Sp. z o.o. ul. Wólczańska 126/134 90-527 Łódź do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Celem wszczętego postępowania jest zawarcie ważnej i niepodlegającej unieważnieniu umowy. Zamawiający może udzielić zamówienia (zawrzeć umowę) wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.
Nadrzędną zasadą rządzącą postępowaniem o udzielenie zamówienia jest wyrażona w art. 7 ust. 1 ustawy zasada równego traktowania wykonawców oraz zachowania uczciwej konkurencji, a także wynikający z art. 7 ust. 3 ustawy obowiązek udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie  z ustawą Pzp.
                Zamawiający może w każdym czasie, do zawarcia umowy, zweryfikować uprzednio podjęte wadliwie decyzje, a uprawnienie to można wywieść z powołanych wyżej przepisów. Stanowisko Zamawiającego potwierdzają wyroki KIO -sygn. akt: KIO 2685/10,  KIO 2686/10, 362/12.
Wobec powyższego postanowiono jak na wstępie.      
                              
 
  BURMISTRZ KORONOWA
 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (24 maja 2012)
Opublikował: Elżbieta Szalska (24 maja 2012, 10:02:18)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1835