271.1.6.2012 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksów sportowo - rekreacyjnych w miejscowościach Lucim i Tryszczyn


IPR-ZP.271.1.6.2012                                                                      Koronowo, 2012-02-27
 
                                                                                                         
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
        Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksów sportowo – rekreacyjnych w miejscowościach Lucim i Tryszczyn. W tym:
Zadanie 1 - Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Lucim
Zadanie 2 - Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Tryszczyn,
Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej uPzp (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonał wyboru         ofert najkorzystniejszych:
Zadanie 1 - Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Lucim
 - ofertę oznaczoną nr 2, złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Rożek Mirosław ul. G. Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice
 
Zadanie 2 - Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Tryszczyn
- ofertę oznaczoną nr 1, złożoną przez SPORTSYSTEM ul. Heweliusza 24/3, 10-745 Olsztyn
 
Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty są najkorzystniejsze w świetle obowiązującego
w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena 100 %.
 
Na postępowanie wpłynęły 4 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt uPzp przedstawiam punktację przyznaną ofertom w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert – cena 100%.
Oferta Nr 1 - SPORTSYSTEM ul. Heweliusza 24/3, 10-745 Olsztyn
Zadanie 1 - 77,88  punktów
Zadanie 2 - 100,00 punktów
Oferta Nr 2 - Przedsiębiorstwo Usługowe "HYDRO-EKO” Rożek Mirosław ul. G. Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice
Zadanie 1 -  100 punktów
Zadanie 2 -  ------
Oferta Nr 3 - F.H.U. „JUTRZENKA” Janina Gidzińska ul. Pogodna 8, 83-240 Lubichowo
Oferta odrzucona
Oferta Nr 4 - Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BUDOMELIOR” ul. Bogusławskiego 77, 62-002 Suchy Las
Zadanie 1 - 79,72 punktów
Zadanie 2 -  ------
  
Uzasadnienie odrzucenia:
W wyniku badania ofert złożonych w niniejszym postępowaniu informuję, iż:
Oferta nr 3 - F.H.U. „JUTRZENKA” Janina Gidzińska  ul. Pogodna 8, 83-240 Lubichowo została odrzucona na podstawie art. 89, ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,  poz. 759 z późn. zm.), w związku z art. 104 kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Zamawiający wezwał Wykonawcę  do uzupełnienia oferty w zakresie:
1) wykazu prac podobnych,
2) dokumenty potwierdzające, że wymienione roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
5) pełnomocnictwo dla osoby, która podpisała ofertę do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, zgodne z zapisami zawartymi w rozdziale I pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
Do oferty załączono kserokopię  pełnomocnictwa  poświadczoną za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę.
Wykonawca w wymaganym terminie nie uzupełnił oferty o wyżej wymienione dokumenty oraz pełnomocnictwo. Skutkiem proceduralnym  złożenia oferty bez umocowania jest  odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 .
Jednocześnie na  podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 uPzp, w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp,  informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 uPzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 

                                                                               BURMISTRZ KORONOWA
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (27 lutego 2012)
Opublikował: Elżbieta Szalska (27 lutego 2012, 13:56:35)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (5 marca 2012, 11:27:04)
Zmieniono: uzupełnienie wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1684