MGZE.271.14.2011.VIII

  Koronowo: SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W SEZONIE  GRZEWCZYM 2011/2012 DO SZKÓŁ GMINY KORONOWO
Numer ogłoszenia: 337614 - 2011; data zamieszczenia: 17.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 267872 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3822810, faks 52 3822810.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2011/2012 DO SZKÓŁ GMINY KORONOWO.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych do szkół Gminy Koronowo w sezonie grzewczym 2011/2012 o parametrach: -gęstość w temperaturze 15 0C max -0,860 g/cm3 -wartość opałowa min. -42,6 MJ/kg -temperatura zapłonu min. -56 0C -lepkość kinematyczna w 20 0C max -5,0 mm2/s -temperatura płynięcia min. -–20 0C -zawartość siarki max -0,2 cg/s -zawartość wody max -200 mg/kg 3.2. Miejsce dostaw: - Zespół Szkół we Wtelnie, ul. Szkolna 7 - Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Wierzchucin Królewski 35 - Szkoła Podstawowa w Sitowcu, Sitowiec 16 Szacunkowe zapotrzebowanie oleju opałowego na sezon grzewczy 2011/2012 wynosi 75.000 litrów, w tym szacunkowe zapotrzebowanie poszczególnych placówek oświatowych to: a) Szkoła Podstawowa w Sitowcu - 12.000 litrów, b) Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim - 25.000 litrów, c) Zespół Szkół we Wtelnie - 38.000 litrów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o., ul. Toruńska 186, 62 - 600 Koło; Baza Paliw Piotrków Kujawsko, ul. Dworcowa 39;, ul. Dworcowa 39, Piotrków Kujawski, kraj/woj. Polska.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 243000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 253679,30

Oferta z najniższą ceną: 253679,30 / Oferta z najwyższą ceną: 253679,30

Waluta: PLN.

 

 


 

metryczka


Wytworzył: Marcin Kłodziński (23 września 2011)
Opublikował: Marcin Kłodzinski (17 października 2011, 11:00:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1538