ZP/341/06/11

Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Przyrzecze 17 i 20 oraz stacji ujęcia wody w Mąkowarsku i Rybkowie
Numer ogłoszenia: 260991 - 2011; data zamieszczenia: 04.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 225947 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Przyrzecze 17 i 20 oraz stacji ujęcia wody w Mąkowarsku i Rybkowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Przyrzecze 17 i 20 oraz stacji ujęcia wody w Mąkowarsku i Rybkowie Kod CPV: 45000000-7 Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie 1 Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przyrzecze 17 w Koronowie, polegający na: zabezpieczeniu okien folią, dociepleniu ścian budynku styropianem gr 120 mm, nałożenie siatki, kleju oraz dwuwarstwowy tynk mineralny. Osadzenie parapetów z blachy powlekanej o szer. 25 cm, odkopanie cokołu przy ścianie frontowej i tylnej na głębokość 60 cm i ocieplenie całego cokołu styropianem gr 50 mm. Malowanie całego budynku farbą akrylową z atestem producenta. Zadanie 2 Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przyrzecze 20 w Koronowie, polegający na: zabezpieczeniu okien folią, wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem gr 120 mm, nałożenie na siatkę podkładu tynkarskiego, nałożenie cieńkowarstwowej wyprawy tynku mineralnego, osadzenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej o szer. 25 cm. Malowanie elewacji zewnętrznej farbą akrylową z atestem producenta. Zadanie 3 Przedmiot zamówienia obejmuje docieplenie całego budynku stacji ujęcia wody w Mąkowarsku polegający na wykonaniu izolacji cieplnej i przeciw dźwiękowej z płyt styropianowych o grubości 10 cm oraz dwuwarstwowe pokrycie papą termozgrzewalną wraz z dociepleniem i uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych koszy i okapów, wykonanie rynien dachowych, wykonanie rur spustowych, ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi o gr 10 cm Uzupełnienie obróbek blacharskich pod okienników. Malowanie elewacji zewnętrznej farbą akrylową z atestem producenta. Szczegółowy zakres prac został ujęty w przedmiarze robót. Zadanie 4 Docieplenie budynku stacji ujęcia wody w Rybkowie, polegający na: Zabezpieczenie okien folią, przygotowanie podłoża pod docieplenie budynku, ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi 10 cm, przyklejenie warstwy siatki na ścianach, wykonanie narożników kątownikiem metalowym, wykonanie cieńkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego, dwukrotne malowanie tynków bez gruntowania, uzupełnienie obróbek blacharski murów ogniowych koszy i okapów, wykonanie docieplenia cokołu, wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokości 50 cm. Malowanie elewacji zewnętrznej farbą akrylową z atestem producenta. Szczegółowy zakres prac został ujęty w przedmiarze robót. 1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę wszystkich niezbędnych materiałów, potrzebnych do wykonania zamówienia. Wykonawca, do wykonania zamówienia, będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania innych materiałów niż określone w SIWZ należy dołączyć do oferty karty katalogowe. Zamawiający ze swojej strony ustanowi Inspektora Nadzoru Budowlanego. Przed przystąpieniem do malowania elewacji Wykonawca zobowiązany jest do okazania farby Inspektorowi Nadzoru w celu sprawdzenia kolorystyki. 1.2. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym ocieplenia, instrukcjach ITB, Kartach Technicznych poszczególnych elementów systemu i innych informacjach zawartych w materiałach technicznych producenta/dostawcy systemu docieplenia. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 1.3.Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 1.4.Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego, nie stanowi podstawy wyceny. 1.5. Dokumentacja projektowa zawiera: - Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Przedmiar robót - Projekt.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1  
Nazwa: Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Przyrzecze 17 i 20 oraz stacji ujęcia wody w Mąkowarsku i Rybkowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno - Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas Sp.j., ul. Szosa Kotomierska 17, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30145,14 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 32020,33
* Oferta z najniższą ceną: 24848,00 / Oferta z najwyższą ceną: 32347,07
* Waluta: PLN.
Część NR: 2  
Nazwa: Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Przyrzecze 17 i 20 oraz stacji ujęcia wody w Mąkowarsku i Rybkowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjne KOMPLEKS-BUD, Srebrnica 2, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40803,89 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 40971,93
* Oferta z najniższą ceną: 27000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 41232,26
* Waluta: PLN.
Część NR: 3  
Nazwa: Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Przyrzecze 17 i 20 oraz stacji ujęcia wody w Mąkowarsku i Rybkowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno - Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas Sp.j., ul. Szosa Kotomierska 17, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19903,01 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 19794,50
* Oferta z najniższą ceną: 15498,50 / Oferta z najwyższą ceną: 20086,82
* Waluta: PLN.
Część NR: 4  
Nazwa: Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Przyrzecze 17 i 20 oraz stacji ujęcia wody w Mąkowarsku i Rybkowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno - Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas Sp.j., ul. Szosa Kotomierska 17, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28651,94 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 29830,11
* Oferta z najniższą ceną: 24635,08 / Oferta z najwyższą ceną: 30391,58
* Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (4 października 2011)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (4 października 2011, 13:19:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1631