ZP/341/05/11

Analiza wody pitnej, ścieków i wód popłucznych wraz z opracowaniem wyników dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Numer ogłoszenia: 209961 - 2011; data zamieszczenia: 03.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 176805 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Analiza wody pitnej, ścieków i wód popłucznych wraz z opracowaniem wyników dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są badania w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody, badania fizykochemiczne ścieków oraz badania wód popłucznych 1. Badania wody Wykonanie analizy wody przeznaczonej do spożycia w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 72, poz. 466). System jakości winien być zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, co będzie uprawniało laboratorium do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W analizach winny być wykorzystane metody referencyjne, zgodnie z wymaganiami obowiązujących w Polsce regulacji prawnych. Wykonawca pobór wody do badania przeprowadzi na własny koszt i własnym staraniem. 1.1 Monitoring kontrolny W ramach monitoringu kontrolnego będą wykonywane: mętność, przewodność, barwa, zapach, smak, odczyn pH, amonowy jon, badania mikrobiologiczne: escherichia coli, bakterie grupy coli. 1.2 Monitoring przeglądowy W ramach monitoringu przeglądowego będą wykonywane: odczyn pH, przewodność elektryczna właściwa 25o C, mętność, barwa, żelazo ogólne, mangan, azotany, azotyny, jony amonowe, smak, zapach, chlorki, miedź, arsen, bor, chrom ogólny, kadm, nikiel, ołów, selen, sód, antymon, glin, rtęć, benzo (a) piren, E WWA - wielo-pierścieniowe węglo-wodory aromatyczne, E trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, utlenialność, fluorki, siarczany, cyjanki ogólne, suma pestycydów, badania mikrobiologiczne: escherichia coli, bakterie grupy coli, enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 0 C po 72 h Poboru wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego odbywać się będzie na następujących Stacjach Uzdatniania Wody należących do Zamawiającego: 1. Stacja Uzdatniania Wody w Koronowie ul. Tucholska 49, 2.Stacja Uzdatniania Wody w Koronowie ul. Al. Wolności 1, 3.Stacja Uzdatniania Wody w Koronowie ul. Kotomierska, 4.Stacja Uzdatniania Wody Bieskowo 5.Stacja Uzdatniania Wody Glinki 6.Stacja Uzdatniania Wody Gogolinek 7.Stacja Uzdatniania Wody Krąpiewo 8.Stacja Uzdatniania Wody Lipinki 9.Stacja Uzdatniania Wody Lucim 10.Stacja Uzdatniania Wody Łąsko Wielkie 11.Stacja Uzdatniania Wody Mąkowarsko 12.Stacja Uzdatniania Wody Rybkowo 13.Stacja Uzdatniania Wody Nowy Jasiniec 14.Stacja Uzdatniania Wody Pieczyska 15.Stacja Uzdatniania Wody Przyrzecze 16.Stacja Uzdatniania Wody Samociążek 17.Stacja Uzdatniania Wody Sitowiec 18.Stacja Uzdatniania Wody Skarbiewo 19.Stacja Uzdatniania Wody Stary Jasiniec 20.Stacja Uzdatniania Wody Wierzchucin Król. 21.Stacja Uzdatniania Wody Wilcze 22.Stacja Uzdatniania Wody Wiskitno 23.Stacja Uzdatniania Wody Witoldowo 24.Stacja Uzdatniania Wody Wtelno Orientacyjny harmonogram poboru wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego przedstawiamy poniżej, jednakże każdorazowo, termin poboru prób wody będzie uzgadniany z Oczyszczalnią Ścieków w Koronowie ul. Pomianowskiego tel. 52-3822-386 Lipiec 2011r. Stacja Ujęcia Wody: Sitowiec - monitoring kontrolny - 2-krotnie, monitoring przeglądowy -1 Skarbiewo - monitoring kontrolny - 2-krotnie, Witoldowo - monitoring kontrolny - 2-krotnie, Koronowo ul. Tucholska - monitoring kontrolny - 3-krotnie Wrzesień 2011r. Stacja Ujęcia Wody: Stary Jasiniec - monitoring kontrolny - 2-krotnie, monitoring przeglądowy -1 Nowy Jasiniec - monitoring kontrolny - 2-krotnie, Glinki - monitoring kontrolny - 2-krotnie, Krąpiewo - monitoring kontrolny - 2-krotnie, Koronowo ul. Tucholska - monitoring kontrolny - 2-krotnie, monitoring przeglądowy -1 Koronowo ul. Kotomierska - monitoring kontrolny - 2-krotnie, Październik 2011r. Stacja Ujęcia Wody: Pieczyska - monitoring kontrolny - 2-krotnie, monitoring przeglądowy -1 Łąsko Wielkie - monitoring kontrolny - 2-krotnie, monitoring przeglądowy -1 Wiskitno - monitoring kontrolny - 2-krotnie, Wierzchucin Królewski - monitoring kontrolny - 2-krotnie, Listopad 2011r. Stacja Ujęcia Wody: Witoldowo - monitoring kontrolny - 2-krotnie, monitoring przeglądowy -1 Koronowo ul. Al. Wolności - monitoring kontrolny - 2-krotnie, monitoring przeglądowy -1 Wtelno - monitoring kontrolny - 2-krotnie, monitoring przeglądowy -1 Grudzień 2011r. Stacja Ujęcia Wody: Bieskowo - monitoring kontrolny - 2-krotnie, monitoring przeglądowy -1 Wilcze - monitoring kontrolny - 2-krotnie, monitoring przeglądowy -1 Lipinki - monitoring kontrolny - 2-krotnie, monitoring przeglądowy -1 Koronowo ul. Tucholska - monitoring kontrolny - 3-krotnie, 2. Badanie ścieków Przedmiot zamówienia obejmuje badanie ścieków surowych i oczyszczonych zgodnie z Pozwoleniem Wodnoprawnym z dnia 30.12.2005 OŚ. II-6223/32/05 wydanym przez Starostę Bydgoskiego Badanie ścieków należy przeprowadzić w Oczyszczalni Ścieków w Koronowie ul. Pomianowskiego. Zakres analizy na Oczyszczalni Ścieków obejmuje: pH, CHZT, BZT5, fosforan ogólny, azot ogólny, zawiesina ogólna. Ilość badań w ciągu 24 m-cy wynosi: ścieki surowe 24 próby (1 raz w miesiącu) ścieki oczyszczone 24 próby (1 raz w miesiącu) Termin poboru prób ścieków każdorazowo będzie uzgadniany z Oczyszczalnią Ścieków w Koronowie tel. 52-3822-386 3. Badanie wód popłucznych Przedmiot zamówienia obejmuje pobór i wykonanie badań wód popłucznych w wyznaczonych miejscach w ilości 188 prób w ciągu 24 m-cy na Stacjach Uzdatniania Wody: Glinki, Mąkowarsko wieś, Krąpiewo, Wierzchucin, Witoldowo, Skarbiewo, Sitowiec, Stary Jasiniec, Bieskowo, Przyrzecze, Nowy Jasiniec, Samociążek, Lucim, Mąkowarsko, Wiskitno, Łąsko Wilkie, Lipinki, Wilcze, Wtelno Zakres analizy obejmuje: żelazo ogólne, zawiesina ogólna. Termin wykonania badań ustalany jest na początku każdego miesiąca. Stacja Uzdatniania Wody Koronowo ul. Tucholska, pobór i badanie wód popłucznych należy wykonać w ilości 4 próby w ciągu 24 m-cy. Zakres analizy: żelazo ogólne, zawiesina ogólna, substancje ropopochodne. Pobór prób wody, ścieków i wód popłucznych dokonuje Wykonawca we własnym zakresie, własnym transportem i na własny koszt. Pobór, transport, i przechowywanie prób winno być zgodne z wymaganiami dla poboru prób i przechowywania prób do badań - próby winny być dostarczone do laboratorium badawczego w dniu pobrania. Czas opracowania wyników badań nie może przekroczyć 1 m-ca Po wykryciu przekroczeń mikrobiologicznych należy powiadomić Zamawiającego w ciągu dwóch godz. (w dni robocze - od poniedziałku do piątku w godz. 7-15) lub w najbliższy dzień roboczy do godz. 10 W przypadku konieczności wykonania pilnych powtórzeń analiz Wykonawca ma obowiązek pobrać próbę/y w nieprzekraczalnym terminie 36 godz. Od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Wszystkie terminy oraz miejsca poboru należy uzgodnić z Oczyszczalnią Ścieków w Koronowie ul. Pomianowskiego 13 tel. 52-3822-386 Podane w opisie przedmiotu zamówienia szacunkowe ilości poboru prób ma charakter jedynie orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do wykonania badań w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu zmniejszenia ilości wykonywanych badań niż przewidywana ilość..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.10.00-3, 71.35.52.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 122000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 77680,00
* Oferta z najniższą ceną: 77680,00 / Oferta z najwyższą ceną: 162584,00
* Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (1 sierpnia 2011)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (3 sierpnia 2011, 13:33:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3099