Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia KR.342-1/11

OGŁOSZENIE

o udzieleniu zamówienia publicznego

przetarg nieograniczony na zorganizowanie: 1. Kursów zawodowych 2. Warsztatów terapeutycznych 3. Klubu Wsparcia Społecznego w ramach Programu Aktywności Lokalnej 4. Integracyjnego festynu rodzinnego - działanie o charakterze środowiskowym .
Numer ogłoszenia: 149106 - 2011; data zamieszczenia: 08.06.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 131278 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822283, faks 052 3821656.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przetarg nieograniczony na zorganizowanie: 1. Kursów zawodowych 2. Warsztatów terapeutycznych 3. Klubu Wsparcia Społecznego w ramach Programu Aktywności Lokalnej 4. Integracyjnego festynu rodzinnego - działanie o charakterze środowiskowym ..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przygotowanie w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. Nadzieja na lepsze jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w zakresie: 1. Kursów zawodowych, 2. Warsztatów terapeutycznych 3. Klubu Wsparcia Społecznego w ramach Programu Aktywności Lokalnej, 4. Integracyjnego festynu rodzinnego - działanie o charakterze środowiskowym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.51.00.00-2, 80.57.00.00-0, 79.95.20.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P.U.H ELIM Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, ul. Małcurzyńskiego 11, 86-105 Świecie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 213600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 212000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 212000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 212000,00

  • Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Karwat (8 czerwca 2011)
Opublikował: Paweł Święcichowski (8 czerwca 2011, 13:29:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1825