IPR-ZP 341-18/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie nawierzchni ulic
wraz z odwodnieniem OM KOTOMIERSKA w Koronowie dla ulic Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna i Słoneczna - I etap.
Nr ogłoszenia w BZP 394428, data zamieszczenia 03.12.2010 r.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP, numer ogłoszenia w BZP: 307431 - 2010r.
W BZP nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM KOTOMIERSKA
w Koronowie dla ulic Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna i Słoneczna - I etap.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na. budowie nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie dla ulic Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna i Słoneczna - I etap.
2. Zakres zamówienia (I etap) : wykonanie robót budowlanych polegających na budowie nawierzchni ulic: Nadrzeczna i Pogodna oraz budowie odwodnienia ulic Nadrzeczna, Pogodna i Strumykowa.
2.1. Zakres I etapu obejmuje w szczególności :
1) Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej na ulicach Nadrzeczna, Pogodna, Strumykowa (fragment od ul. Pogodnej do Nadrzecznej) oraz ulica Pochmurna (fragment od ul. Pogodnej do Nadrzecznej).
2) Wykonanie robót drogowych, polegających na ułożeniu pieszo jezdni
z kostki brukowej betonowej, o szerokości 6 m ze zjazdami i dojściami do posesji, na ulicach: Pogodna, Nadrzeczna (fragment od ul. Kotomierskiej do działki Nr 1121/11, km 0+500).
2.2. Zakres I etapu obejmuje w szczególności realizację:
I. Budowę sieci kanalizacji deszczowej:
- fi 400 PCV - 523,5 mb
- fi 400 PP-B PRAGMA - 254,5 mb
- fi 300 - 361,0 mb
- fi 200 - 104,5 mb
- studnie rewizyjne fi 1200 - 25 szt.
- studnie kanalizacyjne fi 630 - 8 szt
- studzienki ściekowe uliczne fi 500 - 33 szt.
- separator substancji ropopochodnych - 1 szt.
- osadnik piasku - 1 szt
II. Budowę nawierzchni ulic:
1) Ulica Pogodna (cała):
- powierzchnia pieszojezdni z kostki szarej - 1.484 m2
- powierzchnia zjazdów na posesje - kostka antracyt - 442,2 m2
- powierzchnia dojść do posesji - kostka czerwona - 37 m2
- szerokość pieszo jezdni - 6 m.
2) Ulica Pochmurna - odcinek 40 mb - powierzchnia pieszojezdni z kostki szarej - 253 m2
- powierzchnia dojść do posesji - kostka czerwona - 5,5 m2 - szerokość pieszo jezdni - 6 m.
3) Ulica Nadrzeczna - powierzchnia pieszojezdni z kostki szarej - 3.025,0 m2 - powierzchnia zjazdów na posesje - kostka antracyt - 480,5 m2 - powierzchnia dojść do posesji - kostka czerwona - 31,8 m2 - szerokość pieszo jezdni - 6 m - ściek przykrawężnikowy z kostki szarej - 26,6 m2.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Firma KORBUD, ul. Przemysłowa 9, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2700854,59 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1291329,83 Oferta z najniższą ceną: 1291329,83
Oferta z najwyższą ceną: 1689568,10 Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (3 grudnia 2010)
Opublikował: Elżbieta Szalska (3 grudnia 2010, 10:31:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1340