IPR-ZP 341-14/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
na budowę sieci komputerowej w budynku Urzędu Miejskiego w Koronowie
Numer ogłoszenia w BZP: 305329 - 2010; data zamieszczenia: 28.10.2010
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 315238 - 2010r.
W BZP nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci komputerowej w budynku Urzędu Miejskiego w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje realizację I etapu zadania pn. Budowa sieci komputerowej w budynku Urzędu Miejskiego w Koronowie Zakres prac obejmuje: - remont pomieszczeń serwerowni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie - szczegóły w projekcie budowlanym (obiekt pn.: Remont pomieszczeń serwerowni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie) - Instalacje elektryki ogólnej w pomieszczeniu serwerowni - szczegóły w projekcie wykonawczym (obiekt pn: instalacje elektryki ogólnej) - Instalacje klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni. - szczegóły w projekcie wykonawczym (obiekt pn.: Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni) - Wykonanie sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią elektryczną oraz zabezpieczeniem serwerowni w zakresie następujących prac: - wykonanie okablowania strukturalnego szczegóły w projekcie wykonawczym (obiekt Sieć logiczna - Wydzielona Sieć Zasilająca - Zabezpieczenie serwerowni. pkt. 3. instalacja logiczna za wyjątkiem pkt. 3.17 urządzenia aktywne) - wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej przeznaczonej tylko i wyłącznie do zasilania urządzeń komputerowych i towarzyszących im szczegółowo opisanej w w projekcie wykonawczym (obiekt Sieć logiczna - Wydzielona Sieć Zasilająca - Zabezpieczenie serwerowni. Pkt. 4. - wydzielona sieć elektryczna) - Wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu szczegółowo opisanej w w projekcie wykonawczym (obiekt Sieć logiczna - Wydzielona Sieć Zasilająca - Zabezpieczenie serwerowni. pkt. 6. - System sygnalizacji włamania i napadu) - demontaż istniejącej sieci komputerowej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.43.20-0, 45.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
1. P.P.H.U. ACM SYSTEM s.c. Dariusz Makowski, Seweryn Szeliga, Paweł Olejniczak ,
ul. Łabendzickiego 4W, 85-796 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
2. Lan-Com Sieci Komputerowe Wojciech Gill, ul. Niecała 36, 85-516 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 257768,42 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 163748,40 Oferta z najniższą ceną: 163748,40 /
Oferta z najwyższą ceną: 279855,80 Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (28 października 2010)
Opublikował: Elżbieta Szalska (28 października 2010, 14:05:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1443