ZP/2/2010

Koronowo: Dostawa szczepionek
Numer ogłoszenia: 173891 - 2010; data zamieszczenia: 02.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 146403 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie, ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822353, faks 052 3522448.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa szczepionek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie, Dworcowa 55, 86-010 Koronowo przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilość i wielkość zamówienia: 1. Rekombinowana szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B zawierająca jałową zawiesinę oczyszczonego antygenu powierzchniowego HBV ( HbS) adsorbowanego na wodorotlenku glinu. Zawiesina do wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych, zawierająca 20µg natygenu HbS/1 ml w dawce dla osób powyżej 15 roku życia. Stosowana wg schematu szczepień: 0, 1, 6 miesięcy oraz 0, 7, 21 dni, 12 miesięcy schemat szybkiego uodpornienia w postaci ampułkostrzykawki 1 ml, lub równoważna - ilość szt. 220 2. Szczepionka przeciw błonnicy (D), tężcowi (T), krztuścowi ( komponentna acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B ( rDNA), polomyelitis (inaktywowana)(IPV) i przeciwko Haemophilus typu b skoniugowana (Hib) ( adsorbowana) 1 fiolka i 1 ampułkostrzykawka plus 2 igły lub równoważna - ilość szt. 100 3. Szczepionka przeciw błonnicy, tężcowi, krztuścowi ( bezkomórkowa złożona ) poliomylitis ( inaktywowana ) i heamophilus typu b(skoniugowana), adsorbowana 1 ampułko-strzykawka po 0,5 ml z zawiesiną (DTPa-IPV) plus 1 fiolka z proszkiem (Hib) plus 2 igły dołączone do opakowania lub równoważna - ilość szt. 125 4. Szczepionka przeciw rotawirusom, żywa 1 dawka (1 ml) ( dawka (1 ml) ludzki rotawirus szczep RIX4414 żywy atenuowany produkowany na linii komórek Vero 1 szklany pojemnik: proszek - 1 doustny, aplikator, rozpuszczalnik, 1 łącznik lub równoważna - ilość szt. 100 5. Szczepionka przeciw pneumokokom, polisacharydowa, skoniugowana, adsorbowana. Każda dawka 0,5 ml. zawiera po 1 mikrogramie polisacharydu serotypów 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 23F i po 3 mikrogram,y polisacharydu serotypów 4, 18C, 19F, sodu chlorku, woda do wstrzykiwań 1 dawka ( 0,5 ml. ) 1 ampułko-strzykawka plus igła - do stosowania domięśniowego lub równoważna - ilość szt. 25 6. Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana ( 13-walentna, adsorbowana) 1 ampułko-strzykawka zawierająca pojedyńczą dawkę ( 0,5 ml) plus igła lub równoważna - ilość szt. 115 7. Szczepionka przeciwko ospie wietrznej, żywa. Proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 1 fiolka z proszkiem plus 1 ampułko-strzykawka z rozpuszczalnikiem z 2 igłami 1 dawka (0,5 ml) po odtworzeniu zawiera Wirus Varicella zoster, szczep oka, ( żywy, atenuowany) ni mniej niż 2000 PFFV.Substancje pomocnicze: heomycyny siarczan, albumina ludzka, laktoza, sorbitol, mannitol, aminokwasy (do wstrzykiwań ) i woda do wstrzykiwań lub równoważna - ilość szt. 10 8. Polisacharydowa szczepionka przeciwko menigokokom grupy C adsorbowana, sprężona z toksoidem tężcowym Zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych 1 ampułko-strzykawka po 0,5 ml. lub równoważna - ilość szt. 10 9. Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu ( inaktywowana ) Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawka 1 ampułko-strzykawka po 0,25 ml. Dawka zawiera: wirus kleszczowego zapalenia mózgu ( szczep Nendafl) 1,2 mikrograma adsorbowana na uwodnionym wodorotlenku glinu ( 0,17 mikrograma Al 3+) lub równoważna - ilość szt. 5 10. Szczepionka przeciw grypie - ilość szt. 270.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.46.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PROSPER Spółka Akcyjna, ul.Rynek 13-15, 88-170 Pakość, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 106520,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:106039,94

Oferta z najniższą ceną:106039,94 

Oferta z najwyższą ceną:106039,94

Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Iwona Kuczkowska (1 lipca 2010)
Opublikował: Iwona Kuczkowska (2 lipca 2010, 08:54:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1062