IPR-ZP 341-2/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
na
Bieżącą obsługę geodezyjną Gminy Koronowo w roku 2010
Numer ogłoszenia w BZP : 35816 - 2010; data zamieszczenia: 09.02.2010
Zamówienie nie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bieżąca obsługa geodezyjna Gminy Koronowo w roku 2010 r.
Rodzaj zamówienia: Usługi.
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa geodezyjna Gminy Koronowo prowadzona w 2010 r. w następującym zakresie :
Część I
Zadanie 1/ podział i rozgraniczenie nieruchomości łącznie z dokumentami przewłaszczeniowymi:
a) za dwie pierwsze działki w szacunkowej ilości działek - 10 szt
b) za każdą następną działkę w szacunkowej ilości działek - 20 szt
Zadanie 2/ wznowienie przebiegu granic działek:
a) za pierwszy punkt graniczny w szacunkowej ilości punktów - 15 szt
b) za każdy następny punkt graniczny w szacunkowej ilości punktów - 200 szt
Zadanie 3/ sporządzenie dokumentów do celów regulacji stanów prawnych wraz badaniem Ksiąg wieczystych:
a) od pierwszej działki na KW w szacunkowej ilości - 50 szt
b) od następnej działki na KW w szacunkowej ilości - 20 szt.
Część II
Zadanie 4/ sporządzenie map sytuacyjno - wysokościowych dla celów projektowych wraz ze stanem prawnym w wersji papierowej w szacunkowej ilości:
a) dla terenów niezurbanizowanych w szacunkowej ilości - 200 ha
b) dla terenów zurbanizowanych w szacunkowej ilości - 70 ha.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.33.20.00-4.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa:
Zadanie 1/podział i rozgraniczenie nieruchomości łącznie z dokumentami przewłaszczeniowymi.
Zadanie 2/ wznowienie przebiegu granic działek.
Zadanie 3/ sporządzenie dokumentów do celów regulacji stanów prawnych wraz badaniem ksiąg wieczystych.
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.02.2010.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3; LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych GEOPLAN S.C., ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61475,41 PLN.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 49350,00 Oferta z najniższą ceną: 49350,00
Oferta z najwyższą ceną: 54057,38 Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Zadanie 4/ sporządzenie map sytuacyjno - wysokościowych dla celów projektowych wraz ze stanem prawnym w wersji papierowej
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.02.2010.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5; LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
GEOMETR Sp. z o.o., ul. H. Hubala Dobrzańskiego 14, 85-826 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61475,41 PLN.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 64030,00 Oferta z najniższą ceną: 64030,00
Oferta z najwyższą ceną: 102000,00 Waluta: PLN.
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę.
1. Podstawa prawna: Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 69-73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu : Zamówienia udzielono w trybie zapytania o cenę, zgodnie z art. 69-73 ust. Pzp ze zm. - przedmiotem zamówienia są usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (9 lutego 2010)
Opublikował: Elżbieta Szalska (9 lutego 2010, 09:39:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1249