IPR-ZP 341-12/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku byłej szkoły we Wtelnie na wielorodzinny budynek mieszkalny.

Numer ogłoszenia w BZP : 22466 - 2010; data zamieszczenia: 26.01.2010
zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia w BZP: 307720 - 2009r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
ZAMAWIAJĄCY : Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku byłej szkoły we Wtelnie na wielorodzinny budynek mieszkalny.
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku byłej szkoły we Wtelnie na wielorodzinny budynek mieszkalny Zamówienie obejmuje w szczególności : -przebudowę istniejących pomieszczeń, - wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, - wykonanie pokrycia dachu oraz naprawę uszkodzonych elementów więźby dachowej, - dobudowanie schodów zewnętrznych i wewnętrznych, - wykonanie instalacji grzewczej, - wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączem, - wykonanie instalacji wentylacyjnej, - wykonanie przyłącza energetycznego, - wykonanie izolacji cieplnej budynku, - zagospodarowanie terenu.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.40-4, 45.21.13.50-7.
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia
i części: 1077005.29 PLN.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.01.2010.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe UNIREMBUD Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 43,
85-704 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 1077005.29 Oferta z najniższą ceną: 1077005.29
Oferta z najwyższą ceną: 1374571.76 Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (26 stycznia 2010)
Opublikował: Elżbieta Szalska (26 stycznia 2010, 13:57:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1505