ZP/341/20/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zakup używanej koparko-ładowarki
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup używanej koparko-ładowarki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: zakup używanej koparko - ładowarki. rok produkcji - nie wcześniej niż 2002r. posiada tylni i przedni napęd zróżnicowana wielkość kół tylnich i przednich silnik Diesel turbo o mocy nie mniejszej niż 60kW prędkość przejazdowa nie mniejsza niż 30 km/h posiada oświetlenie zasadnicze i dodatkowe robocze instalowane fabrycznie instalacja elektryczna 12V kabina przeszklona, ogrzewana, spełniająca normę ochronną FOPS i ROPS, wyposażona w obrotowy fotel dla kierowcy - operatora, z regulacją wysokości maszyna zaopatrzona w zbiornik paliwa, zamontowany fabrycznie wyposażona w sprzęgło hydrokinetyczne ciśnienie hydrauliki roboczej min. 200 bar przy wydajności pompy nie mniejszej niż: a) dla ładowarki - 100 l/min b) dla koparki - 35 l/min głębokość kopania minimum 5,5m zaopatrzona w dwie wymienne łyżki o szerokości - jedna 0,25m do 0,50 i druga od 0,75 do 1,0m posiadająca wysięgnik teleskopowy umożliwiający hydrauliczne klemowanie maksymalny odkład nie mniejszy niż 6m zaopatrzona fabrycznie w instalację do młota hydraulicznego przednia łyżka otwierana hydraulicznie o pojemności nie mniejszej niż 1m3 maszyna wyposażona w widły załadunkowe i możliwość załadunku na wysokość nie mniejszą niż 3,2m z możliwością samopoziomowania załadunku sprawna technicznie, zarejestrowana Wykonawca zapewni Zamawiającemu przed zawarciem umowy sprzedaży prawo do jazdy próbnej i przeprowadzenia badania pojazdu. Nie wykonanie tego warunku skutkować będzie prawem Zamawiającego do nie zawarcia umowy z tym Wykonawcą. Ponadto Zamawiający ma prawo nie zawrzeć umowy z Wykonawcą w przypadku ujawnienia w trakcie jazdy próbnej i badania pojazdu wad, których usunięcie przekracza kwotę 2 tysięcy zł. (kwota określona na podstawie średnich cen rynkowych części zamiennych). Wykonawca udzieli gwarancji na pracę silnika i hydrauliki siłowej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Termin płatności - 14 dni po dostarczeniu i stwierdzeniu sprawności. Za wady ukryte Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.30.00.00-6.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 122000.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
EL-SYSTEM Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska, Warszawa, kraj/woj. Polska.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 122000.00
Oferta z najniższą ceną: 122000.00 oferta z najwyższą ceną: 122000.00
Waluta: PLN.

Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (26 listopada 2009)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (2 grudnia 2009, 13:44:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1226