ZP/341/17/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. AL. WOLNOŚCI 5G W KORONOWIE

Numer ogłoszenia: 213127 - 2009; data zamieszczenia: 18.11.2009
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 177525 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. AL. WOLNOŚCI 5G W KORONOWIE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnym przy ul. Al. Wolności 5G w Koronowie polegającej na zmyciu powierzchni ścian ze starych powłok malarskich myjką ciśnieniową, uzupełnienie ubytków na powierzchni tynków 20-30% zagruntowanie w/w powierzchni emulsją gruntującą narzucenie tzw. baranka z masy terezytowej oraz 2-krotne malowanie z gruntowaniem emulsją zewnętrzną w kolorze, załozenie opierzeń blacharskich na murkach oporowych, pomalowanie kominów z olicowaniem korony masą klejową (bez kątowników) Powierzchnia całkowita ścian i kominów - 389 m2 Wszystkie prace mogą być wykonywane jeżeli temperatura powietrza wynosić będzie powyżej 7°C. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę wszystkich niezbędnych materiałów, potrzebnych do wykonania zamówienia. Wykonawca, do wykonania zamówienia, będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Dokumentacja projektowa wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. Wykonawca, który zastosował materiały lub urządzenia równoważne ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione i określić, jakie proponuje. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca i zrealizuje inwestycję w nieprzekraczalnym czasie określonym w SIWZ. Zamawiający umożliwi Wykonawcy nieodpłatny pobór wody i energii elektrycznej. Wykonawca zachowa kolejność etapów, metod stosownych technologi oraz materiałów i sprzętu zgodnie z opisem technologicznym i rozwiązaniem przedstawionym w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający ze swojej strony ustanowi Inspektora Nadzoru Budowlanego. Przed przystąpieniem do malowania elewacji Wykonawca zobowiązany jest do okazania farby Inspektorowi Nadzoru w celu sprawdzenia kolorystyki. Wszystkie prace muszą być realizowane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlano-montażowych odnośnie wymogów ogólnych, robót ziemnych, robót budowlano-konstrukcyjnych i robót montażowych. Wszelkie prace, roboty, materiały budowlane winny odpowiadać PN, realizacja robót zgodna z przepisami i wymogami dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej z zachowaniem ochrony p.poż i bhp. Zakres zamówienia określony został szczegółowo w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. Kierowanie robotami będzie sprawowane przez pracownika Wykonawcy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcje kierownicze na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Odbiór robót odbywać się będzie wg. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, która stanowi załącznik do dokumentacji. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne. Okres gwarancji za wady fizyczne rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji i wynosi 36 m-cy..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 8688.65 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.11.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
PRZEDSIĘBIORSTWEM WIELOBRANŻOWYM STANDART Gabriela Bartków, ul. Dworcowa 55, 86-300 Grudziądz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 8688.65
Oferta z najniższą ceną: 8688.65 oferta z najwyższą ceną: 21742.70
Waluta: PLN.

Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (18 listopada 2009)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (19 listopada 2009, 07:21:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1000