ZP/341/11/09

Koronowo: Dostawa filtrów ciśnieniowych pionowych
Numer ogłoszenia: 129199 - 2009; data zamieszczenia: 07.08.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 104539 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa filtrów ciśnieniowych pionowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych filtrów ciśnieniowych pionowych (odżelaziaczy). Filtr ciśnieniowy pionowy DN 1800 (odżelaziacz) -szt. 2 Zastosowanie: do uzdatniania wody, przeznaczony do pracy w instalacji zimnej wody przy maksymalnym ciśnieniu roboczym wody p =0,6 Mpa oraz maksymalnej temperaturze roboczej t=20ºC we współpracy z mieszaczem wodno - powietrznym; służy do usuwania związków żelaza, manganu oraz nadmiernej mętności wody. Konstrukcja: Wszystkie podstawowe elementy filtra ciśnieniowego (płaszcz, dno elipsoidalne, włazy, króćce itp. ) wykonane mają być ze stali niskowęglowych atestowanych. Filtr musi być dwustronnie ocynkowany - cynkowanie ogniowe. Charakterystyka filtra: Filtr z płytami filtracyjnymi uzbrojony w dysze filtracyjne o szerokości szczelin 0,5 mm do 0,6 mm.. Płyta filtracyjna zaprojektowana na różnice ciśnień p=0,1 Mpa. Dysze filtracyjne rozłożone równomiernie; dolny otwór rewizyjny ma pozwalać na rewizję przestrzeni znajdującej się pod nim jak również bezproblemową wymianę dysz filtracyjnych. Podstawowe wymiary filtra: średnica DN 1800 mm wysokość całkowita H- ~~3134 - 3200 mm wysokość od podstawy do przylgi króćca kołnierzowego dolnego = 400 mm średnica króćców przyłączeniowych DN=150 mm otwór rewizyjny DN 400 mm otwór zasypowy 320/420 mm króćce kołnierzowe wejściowe i wyjściowe dn 150 mm mają być usytuowane w dennicy dolnej i górnej filtra. powierzchnia filtracyjna filtra = 2,54 m² Filtr musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny na stosowanie do wody pitnej. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych( Dz. U. Nr 263 poz. 2200)..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.91.12.23-5.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 35600.00 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: P.W. KOTŁOREMBUD L. Cichosz, B.Szatlach sp. j., ul. Ołowiana 13, 85-461 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT) Cena wybranej oferty: 35600.00
Oferta z najniższą ceną: 35600.00 oferta z najwyższą ceną: 35600.00Waluta: PLN.

                                Dyrektor ZGKiM
                                    inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (7 sierpnia 2009)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (7 sierpnia 2009, 08:05:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1255