IPR- ZP 341-1/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na przebudowę ulicy Al. Wolności w Koronowie
Numer ogłoszenia w BZP: 103912 - 2009; data zamieszczenia: 14.04.2009
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
Przebudowa ulicy Al. Wolności w Koronowie.
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Aleje Wolności w Koronowie. Zakres prac obejmuje : 1) obsługę geodezyjną w zakresie wykonywanych robót, 2) roboty drogowe -przebudowę nawierzchni z odwodnieniem, budowę chodnika, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, 3) wymianę sieci wodociągowej, 4) budowę sieci kanalizacji sanitarnej - odcinek z osiedla Al. Wolności do kolektora sanitarnego, 5) budowę kanalizacji deszczowej - budowa kanałów średnicy 200 mm oraz przykanalików deszczowych średnicy 160 mm od wpustów ulicznych, 6) przebudowa skrzyżowania z drogą krajową nr 56, 7) stała organizacja ruchu, 8) przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 9) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 1) obsługę geodezyjną w zakresie wykonywanych robót, 2) roboty drogowe -przebudowę nawierzchni z odwodnieniem, budowę chodnika, budowę ścieżki pieszo rowerowej, 3) wymianę sieci wodociągowej, 4) budowę sieci kanalizacji sanitarnej - odcinek z osiedla Al. Wolności do kolektora sanitarnego, 5) budowę kanalizacji deszczowej - budowa kanałów średnicy 200 mm oraz przykanalików deszczowych średnicy 160 mm od wpustów ulicznych, 6) przebudowa skrzyżowania z drogą krajową nr 56, 7) stała organizacja ruchu, 8) przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 9) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót...
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.31.20-6, 45.23.31.62-2, 45.23.31.00-0, 45.23.32.53-7.
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 2228944.18 PLN.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2009.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
POL-DRÓG Nakło n/ Not., ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 2228944.18
Oferta z najniższą ceną: 2228944.18 oferta z najwyższą ceną: 2519640.57
Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (14 kwietnia 2009)
Opublikował: Elżbieta Szalska (14 kwietnia 2009, 15:19:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1452