Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 09.01.2009 r.


Koronowo,dnia 9 stycznia 2009 r.
RGG i OŚ/7610/1/08


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KORONOWA

Na podstawie art. 29, art.30 oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 )
podaję do publicznej wiadomości że:

projekt aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015 dla gminy Koronowo i projekt aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 -2015 dla gminy Koronowo, został wyłożony do publicznej wiadomości z którym każdy może się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy Placu Zwycięstwa nr 1, pok. nr 28 , stanowisko d/s ochrony środowiska w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7³º do 15³º, oraz został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www. bip. koronowo. pl (zakładka ochrona środowiska).

W terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia może każdy składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,) w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy Placu Zwycięstwa nr 1, pok. nr 28, stanowisko d/s ochrony środowiska w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7³º do 15³º , lub w sekretariacie pok. nr 13
(e- mail: ekologia@um.koronowo.pl ; sekretariat@um.koronowo.pl).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Koronowa. Do projektu aktualizacji w/w dokumentów zostaną dołączone informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w opracowywaniu dokumentów oraz o tym w jaki sposób zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w tym trybie przez społeczeństwo. Następnie projekt dokumentów zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Koronowie w celu podjęcia uchwały o przyjęciu dokumentu do realizacji. Informacja o podjętej uchwale zostanie podana do publicznej wiadomości.

Z up. Burmistrza Koronowa
/-/ Leszek Czerkawski
Z- ca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (9 stycznia 2009)
Opublikował: Monika Majewska (13 stycznia 2009, 13:55:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1554