Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 24 wrześcnia 2008 r. dot. sprawy OŚ-7624/8/08

Koronowo, 24 września 2008 r.
OŚ- 7624/8/08                                                               
                           
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KORONOWA
z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania z udziałem społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje planowanego przedsięwzięcia
 
Na podstawie art. 32 ust.1 pkt.1, ust.1a i art.46 ust.5 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony  środowiska (j.t. z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 902, ze zm.) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  "nadbudowie istniejącego budynku oznaczonego nr 1 i 2, zmianie sposobu użytkowania obiektów przeznaczonych poprzednio dla potrzeb zakładu stolarskiego na potrzeby zakładu ślusarskiego w Koronowie, przy ulicy Ogrodowej (działki nr 646, 647/2 i 649/1)". Przed wydaniem decyzji przeprowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzane jest na wniosek „PIOT – MALL” s.c. P. M. Zielińscy, Stary Dwór 92, 86-010 Koronowo. Informację o wniosku, raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o postanowieniach organu prowadzącego postępowanie, umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku  i jego ochronie.
Stosownie do art.31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony  środowiska (j.t z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 902, ze zm.) można zapoznać się z dokumentacją niniejszego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, stanowisko ds. ochrony środowiska pok. 28 w godzinach  8°° - 15°°, w dniach  pracy Urzędu  oraz zgłosić uwagi i wnioski w terminie 21 dni tj. od 24 września do 14 października 2008 r.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koronowie : www.bip.koronowo.pl.

Burmistrz Koronowa
/-/ mgr Stanisław Gliszczyński
 

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (24 września 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (24 września 2008, 07:48:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1363