Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie OŚ-7624/12/08

Koronowo, dnia 25 sierpnia 2008 r.
BURMISTRZ KORONOWA
OŚ-7624/12/08
 
 
   
OBWIESZCZENIE


Burmistrz Koronowa zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że wniosek w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na: rozbudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku, Koronowo – Bydgoszcz od km 138+500 do 141+709,  zostanie rozpatrzony  po terminie przewidzianym  w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jt. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz.1071 ze zm.) z uwagi na konieczność uzyskania opinii  i dokonania uzgodnień warunków do decyzji w przedmiotowej sprawie z organami przewidzianymi w  art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jt. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze zm.) tj. ze Starostą Bydgoskim  i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy. Przewidywany termin załatwienia sprawy do 30 października 2008 r.
Strony postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie mogą zapoznać się   z aktami sprawy w godzinach urzędowania w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1,( pok. Nr 28 Stanowisko ds. Ochrony Środowiska nr  tel. 052 382 64 41).
 
 
Otrzymują - strony postępowania administracyjnego poprzez podanie do publicznej wiadomości:
1. umieszczenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koronowie;
2. umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji;
3. umieszczeniu na stronie internetowe Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.koronowo,pl
4. a/a.


Z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
Z-ca Burmistrza
 

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (25 sierpnia 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (25 sierpnia 2008, 15:16:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1344