Informacja Burmistrza Koronowa dot. raportu OŚ-7624/20/07/08

Koronowo, dnia 24.04.2008 r.
BURMISTRZ KORONOWA
OŚ-7624/20/07/08


O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA KORONOWA

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 7, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150)

z a w i a d a m i a m,

że na wniosek firmy Dystrybucja Gazu „Polgaz” Katarzyna Pilarska, toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: „Zainstalowaniu wolnostojącej elektrowni wiatrowej w prognozowanym okresie czasu inwestycji, na działce nr ew. 41/2 w obrębie Mąkowarsko, gm. Koronowo” oraz podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przy stanowisku ds. ochrony środowiska Urzędu Miejski w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 28 (052 382 64 40 wew. 441), zamieszczono raport o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia.

z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
Z-ca Burmistrza

Karta raportu (78kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Chudaś (24 kwietnia 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (8 maja 2008, 12:39:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1125