Informacja Burmistrza Koronowa dot.raportu OŚ-7624/9/07

Koronowo, dnia 14.06.2007 r.
BURMISTRZ KORONOWA
OŚ-7624/9/07


O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA KORONOWA


Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 7, art. 31, art. 32 ust.1, i art. 46a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) oraz art. 49, art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że na wniosek Pana Marka Piłata i Pani Ewy Orechwo toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: „ Budowa budynku stacji kontroli pojazdów z myjnią mechaniczną na działce nr 1081/16 w Koronowie przy ulicy Aleje Wolności” oraz podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przy stanowisku ds. ochrony środowiska Urzędu Miejski w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 28 (052 382 22 32 wew. 349), zamieszczono raport o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia i o możliwości zapoznania się z treściom zgromadzonych dokumentów oraz wnoszenia uwag i wniosków w terminie 21 dni tj. od 18.06.2007 r do 09.07.2007 r. w godzinach urzędowania tj. od 7.30 –15.30.


BURMISTRZ KORONOWA
/-/ mgr Stanisław Gliszczyński


Karta raportu (60kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (14 czerwca 2007)
Opublikował: Urszula Dufka (29 czerwca 2007, 09:29:37)

Ostatnia zmiana: Urszula Dufka (10 lipca 2007, 13:49:23)
Zmieniono: uzupełnienie karty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1087