Karta Usług Nr 102 - Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia uzyskanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego poprzez złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku w powyższej sprawie.

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Wnioskodawcy

CZAS REALIZACJI – do 7 dni

WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
  • pełnomocnictwo dla osoby niebędącej wnioskodawcą,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli jest wymagana),
  • nakaz płatniczy podatku rolnego (do wglądu)
  • akt notarialny lub inny dokument stwierdzający własność bądź dzierżawę gospodarstwa rolnego (do wglądu)
OPŁATY – 17 zł (obowiązek opłaty skarbowej uzależniony jest od celu, dla jakiego wydane jest zaświadczenie. Opłaty nie pobiera się m.in. w sprawach świadczeń socjalnych, ubezpieczenia społecznego - na podstawie art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)

Ponadto, dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu (rodzic, dziadek), zstępnemu (dziecko, wnuk, prawnuk) lub rodzeństwu oraz pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, do odbioru dokumentów.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.),
  • Uchwała Nr XXVIII/236/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Żłobka Samorządowego w Koronowie.
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, pokój nr 5

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 421, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe:
58 8144 0005 2001 0000 0521 0001


metryczka


Wytworzył: Anna Gliszczyńska (3 marca 2021)
Opublikował: Daria Wankiewicz (4 marca 2021, 10:39:57)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84